Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.20,14.11.2023

Úradná správa SOFZ č.20

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 24.11.2023(piatok) o 17.00 hod. v priestoroch hotela Preveza v Spišskej Novej Vsi. Pozvánky budú členom Riadnej Konferencie SOFZ zaslané elektronickou poštou.

KSK v spolupráci s VsFZ pripravujú Zimný pohár predsedu KSK v rámci Krajskej futbalovej ligy 2024. Prihlášky možno podať cez ISSF v elektronickej podateľni v doterajšom formáte a to kluby riadené VsFZ skupinovo a kluby v pôsobení oblastných zväzov pohárovým spôsobom.

Záväzné prihlášky možno podávať do 25. novembra do 23,59 hod.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 14. kolo: Helcmanovce - Matejovce n/H dňa 19.11.2023 o 13:30 hod. neodohraného stretnutia (nespôsobilá HP) na HP v Helcmanovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
VII. liga - 14. kolo: Spartak Bystrany - Mníšek n/H dňa 19.11.2023 o 13:00 hod. neodohraného stretnutia (nespôsobilá HP) na HP v Bystranoch. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku)
VII. liga - 14. kolo: Margecany - Poráč dňa 19.11.2023 o 13:00 hod. neodohraného stretnutia (nespôsobilá HP) na HP v Slovinkách. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku)
VII. liga - 14. kolo: Markušovce - Iliašovce dňa 19.11.2023 o 13:30 hod. neodohraného stretnutia (nespôsobilá HP) na HP v Markušovciach. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku)
2. ŠTK vyzýva nasledujúce FK o vyloženie videozáznamov zo stretnutí VII. ligy podľa pokynov:
- Teplička - Margecany - stretnutie 15. kola: nevyloženie kompletného videozáznamu z 1. polčasu
3. ŠTK vyzýva TJ Spartak Bystrany o zdôvodnenie nevyloženia videozáznamu zo stretnutia VII. ligy: 10. kola - Spartak Bystrany - Letanovce v termíne do 21.11.2023.
4. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VII. ligy o dôsledné dodržiavanie pokynov natáčania videozáznamov zo stretnutí podľa RS str. 4 bod 5/f (počnúc jarnou časťou pod disciplinárnymi následkami).
5. ŠTK vyzýva FK U11 o predkladanie termínov organizovania turnajov a to výhradne cez ISSF systém.
6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 06.11. - 08.11.2023.
7. ŠTK upozorňuje FK, že v súťažiach dospelých (dorastencov) štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých (dorastencov) a ďalej hráči kategórie dorastu (žiakov), ktorí spĺňajú podmienky štartu, čl. 45 SP. Klub je povinný pred stretnutím osobne predložiť, či už fyzicky alebo scan v mobile povolenie hráča štartovať vo vyššej vekovej kategórii. Nesplnenie tejto povinnosti bude pokladané za nerešpektovanie platných predpisov a nariadení zo strany klubu a bude riešené v zmysle SP a DP. V prípade námietky voči štartu hráča podľa SP čl. 45 je klub povinný zaslať originál dokladu na komisiu ŠTK.

DK SOFZ

U. č. 16-57-2023/2024:Martin Rerko(1376543, OFK Matejovce nad Hornádom; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 13.11.2023 // 10.- €
U. č. 16-58-2023/2024:Erik Czölder(1287057, FK Prakovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 12.11.2023 // 10.- €
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)
KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: dohrávka 14. kola (19.11.2023 o 13:30)

Smižany - Sp. Tomášovce (17.11.2023 o 10:30) Harviščák, Chudíček, Klinga
Margecany - Poráč (13:00, HP Slovinky) Sucheňák, Perduľák, Jartys, Kunzo V.
Spartak Bystrany - Mníšek n/H (13:00) Halula, Nehila B., Kovalčík, Pavlik P.
Markušovce - Iliašovce Pekár,Škovirha, Takáč, Šofranko
Helcmanovce - Matejovce n/H Kotrady, Kalická, Molčák

KR berie na vedomie pochvalu od FK 56 Iliašovce na R Sucheňák, AR Jartys a Nehyla D. zo stretnutia 15. kola VII. Ligy medzi družstvami FK 56 Iliašovce - FK Prakovce.

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: dohrávka 14. kola (19.11.2023 o 13:30)
Smižany - Sp. Tomášovce (17.11.2023 o 11:00, HP umelá tráva SNV) Kalická (AR1) za Chudíčka
Margecany - Poráč (13:00, HP Slovinky) Pekár (R) za Sucheňáka, Škovirha (AR2) za Jartysa
Markušovce - Iliašovce Cehuľa (R) za Pekára, Korkoš (AR1) za Škovirhu
 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2460485