Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.34, 6.6.2023

Úradná správa SOFZ č.34

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 - A - 21. kolo: Odorín - Slovinky dňa 13.06.2023 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Slovinky - 5€ poplatok).
U15 - A - 21. kolo: Hrabušice - Rudňany dňa 07.06.2023 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Hrabušice - 5€ poplatok).
U15 - A - 22. kolo: Letanovce - Iliašovce dňa 17.06.2023 o 13:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
U15 - B - 14. kolo: Helcmanovce - Prakovce dňa 10.06.2023 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Helcmanovce - 5€ poplatok).

2. ŠTK na základe nepredloženia vzájomnej dohody o zmene UHČ stretnutia VIII. ligy - 20. kola: Bystrany - Sp. Tomášovce, nariaďuje odohrať stretnutie v pôvodnom termíne podľa RS.

3. Výsledky turnaja 10. ročníka O pohár p. E. Kessela, konaného dňa 04.06.2023 na futb. štadióne v Sp. Novej Vsi:
Spišský Hrušov - Margecany 2:1
Gelnica - Spišské Tomášovce 2:0
o 3. miesto: Margecany - Spišské Tomášovce 2:0
o 1. miesto: Gelnica - Spišský Hrušov 1:1 (1:3 na PK)

Konečné poradie:
1. Spišský Hrušov
2. Gelnica
3. Margecany
4. Spišské Tomášovce

4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 03.06. - 05.06.2023.

DK SOFZ

U. č. 22-69-2022/2023:Tadeáš Zekucia(1447308, TJ Družstevník Odorín; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.6.2023 // 5.- €

U. č. 22-70-2022/2023: z podnetu ŠTK:klub TJ FK Kojšov - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva U11 na stretnutia16., 17. a 18. kola U11 C) DS: pokuta vo výške 150.- € (3 x á 50.- €) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 150.- € + 5.- € -

U. č. 22-71-2022/2023:Rastislav Janiga(1290790, FK Slovan Helcmanovce; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 5.6.2023 // 10.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 
KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 21. kolo (11.06.2023 o 17:00)

Smižany - Margecany Dulovič, Harviščák, Pecha, Šofranko
Sp. Hrušov - Prakovce Sucheňák, Čuj S., Mužík, Švarc
Odorín - Helcmanovce Pekár, Chudíček, Jartys

VIII. liga: 19. kolo (11.06.2023 o 10:30)
Slovinky - Hnilčík Žiga T., Nehila B., Kovalčík
Iliašovce - SŠM Bystrany Cehuľa, Koňak, Nehyla D.
Sp. Tomášovce - Matejovce n/H Slavkovský R., Korkoš, Slavkovský O.,Pavlovský

U19: 19. kolo (10.06.2023 o 17:00)
Gelnica - Helcmanovce (09.06.2023 o 17:30) Kotrady, Kalická
Kluknava - Teplička Mužík, Uhrín
Margecany - Rudňany Širila, Pavlík J.

U15 A: 21. kolo (10.06.2023 o 14:45)
Hrabušice - Rudňany (07.06.2023 o 17:00) Mužík, Masoviak
Sp. Hrušov - Olcnava Pecha, Stuhlák
Iliašovce - Sp. Tomášovce Žiga T., Mušinská
Markušovce - Letanovce (11.06.2023 o 14:30) Perduľák, Tekáčová
Odorín - Slovinky (13.06.2023 o 17:00) Jartys, Mód

U15 B: 14. kolo (10.06.2023 o 14:45)
Helcmanovce - Prakovce (10:30) Kalická, Molčák
Margecany - Kluknava Pavlík J., Širila
V. Folkmar - Gelnica Uhrín, Mužík

KR upozorňuje všetkých R a DZ na dôsledné vypisovanie zápisov o stretnutí prostredníctvom ISSF systému.

KR oznamuje všetkým R a DZ, že od budúceho víkendu pribudne do rozhodcovského zboru nový R: Molčák Martin, 0949 274 000, Kojšov

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: 21. kolo (11.06.2023 o 17:00)

Smižany - Margecany Mužík (AR2) za Pechu
Sp. Hrušov - Prakovce Kalická (AR2) za Mužíka, Švarc (DZ/PR) ruší sa delegácia

U19: 19. kolo (10.06.2023 o 17:00)
Gelnica - Helcmanovce (09.06.2023 o 17:30) Žiga T. (R) za Kotradyho
Margecany - Rudňany Takáč(AR1)za Pavlíka J.

U15 A: 21. kolo (10.06.2023 o 14:45)
Sp. Hrušov - Olcnava Harviščák (R) za Pechu
Odorín - Slovinky (13.06.2023 o 17:00) Bučák (AR1) za Móda

U15 B: 14. kolo (10.06.2023 o 14:45)
Margecany - Kluknava Takáč(R) za Pavlíka J.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2430277