Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.32, 23.5.2023

Úradná správa SOFZ č.32

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VIII. liga - 18. kolo: Hnilčík - Sp. Tomášovce dňa 03.06.2023 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U19 - 19. kolo: Gelnica - Helcmanovce dňa 11.06.2023 o 16:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - Juh: Gelnica - Budkovce (bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje:
U19 - 16.kolo: Helcmanovce - Rudňany - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (druhé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.
U19 - 16.kolo: Gelnica - Teplička - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (druhé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK berie na vedomie podanie klubu FK Spišská Nová Ves cez ISSF systém zo dňa 23.05.2023.

4. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2022/2023 sa dňa 04.06.2023 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 19. kole - OKŠ Spišský Hrušov a Obecný futbalový klub Slovenský Raj Spišské Tomášovce a z U15 - B po 12. kole - MFK Gelnica a TJ Lokomotíva Margecany. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.
Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:00 hod.
Vylosovanie turnaja:
1. Spišský Hrušov - Margecany - 9:00 - 9:55
2. Gelnica - Sp. Tomášovce - 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:15 - 12:10
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:20 - 13:15
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné ERP.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 20.05. - 21.05.2023.

DK SOFZ

U. č. 20-65-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ: klub OŠK Teplička:nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 16. kola U19 medzi MFK Gelnica a OŠK Teplička) - DS: pokuta vo výške 130.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 130.- € + 5.- € - poznámka: 50 % pre MFK Gelnica
U. č. 20-66-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ: klub OŠK Rudňany:nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 16. kola U19 medzi FK Slovan Helcmanovce a OŠK Rudňany) - DS: pokuta vo výške 130.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 130.- € + 5.- € - poznámka: 50 % pre FK Slovan Helcmanovce
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 19. kolo (28.05.2023 o 17:00)

Odorín - Margecany (10:30) Novotný, Uhrín, Pecha
Prakovce - Helcmanovce odohrané
Markušovce - Poráč Sucheňák, Pekár, Koňak, Kunzo F.

VIII. liga: 16. kolo (28.05.2023 o 17:00)
Sp. Tomášovce - Iliašovce (10:30) Cehuľa, Slavkovský O., Jartys, Šofranko
Slovinky - SŠM Bystrany (10:30) Slavkovský R., Dulovič, Kavulič, Pavlík P.
Matejovce n/H - Hnilčík Žiga T., Čuj S., Korkoš, Labanc

U19: 16. kolo (27.05.2023 o 17:00)
Teplička - Rudňany (26.05.2023) Harviščák, Tekáčová
Kluknava - Gelnica Šofranko
Margecany - Helcmanovce Nehila B., Kovalčík

U15 A: 18. kolo (27.05.2023 o 14:45)
Sp. Hrušov - Letanovce Šťastný, Bučák
Odorín - Sp. Tomášovce (28.05.2023 o 13:15) Mužík, Gurčík
Olcnava - Slovinky (28.05.2023 o 13:15) Čuj T., Šaršan
Markušovce - Rudňany (28.05.2023 o 14:30) Širila, Masloviak

U15 B: 11. kolo (27.05.2023 o 14:45)
Margecany - V. Folkmar Kovalčík, Šofranko, Nehila B.
Prakovce - Gelnica (28.05.2023 o 14:30) Kalická, Škovirha
Helcmanovce - Kluknava (28.05.2023) Chudíček, Mušinská

U11 C: 4. kolo (27.05.2023 o 9:00)
Ihr. Mníšek n/H Kotrady, Kalická

Zmeny v obsadení R a DZ:

VIII. liga: 16. kolo (28.05.2023 o 17:00)
Slovinky - SŠM Bystrany (10:30) Nehyla D. (AR2) za Kavuliča
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383423