Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.31, 16.5.2023

Úradná správa SOFZ č.31

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 17. kolo: Teplička - Rudňany dňa 26.05.2023 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U15 - A - 18. kolo: Rudňany - Odorín dňa 21.05.2023 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Odorín - 5€ poplatok).
U15 - B - 11. kolo: Gelnica - Kluknava dňa 21.05.2023 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Kluknava - 5€ poplatok).

2. ŠTK berie na vedomie žiadosť klubu OKŠ Spišský Hrušov cez Gmail zo dňa 15.05.2023.

3. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč. 2022/2023 sa dňa 04.06.2023 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dva družstva z U15 - A po 19. kole a z U15 - B po 12. kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

4. ŠTK nariaďuje odohrať:
4. kolo U11 - C dňa 27.05.2023 od 09:00 hod. na HP v Mníšku nad Hnilcom.

U11 - C
1. Krompachy
2. Kojšov
3. Mníšek n/H
4. Olcnava

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 13.05. - 15.05.2023.

DK SOFZ

U. č. 19-64-2022/2023:Marek Hudák(1193613, TJ Lokomotíva Margecany; VII. L) - vylúčený zanarušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 15.5.2023 // 10.- €
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 
KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 18. kolo (21.05.2023 o 17:00)

Margecany - Sp. Hrušov Novotný, Nehyla D., Čuj T.
Spartak Bystrany - Helcmanovce Sucheňák, Mužík, Slavkovský O.
Poráč - Odorín (ihr. Rudňany) Cehuľa, Pavlík J., Dulovič, Kunzo F.

VIII. liga: 16. kolo (21.05.2023 o 17:00)
SŠM Bystrany - Hnilčík (10:30) Žiga T., Kavulič, Tekáčová
Slovinky - Sp. Tomášovce (10:30) Uhrín, Širila, Pecha, Šofranko
Iliašovce - Matejovce n/H Pekár, Kalická, Koňak, Pavlík P.

U19: 16. kolo (20.05.2023 o 17:00)
Margecany - Kluknava Mužík, Širila
Helcmanovce - Rudňany Kotrady, Kalická
Gelnica - Teplička Žiga T.

U15 A: 18. kolo (20.05.2023 o 14:45)
Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov Pecha, Mód, Strella
Letanovce - Sp. Hrušov (17:00) Klinga, Masloviak
Hrabušice - Iliašovce (21.05.2023 o 13:15) Harviščák, Šaršan
Rudňany - Odorín (21.05.2023 o 14:30) Takáč, Stuhlák

U15 B: 11. kolo (20.05.2023 o 14:45)
V. Folkmar - Prakovce Kalická, Kotrady
Margecany - Helcmanovce Širila, Mužík, Žiga T.
Gelnica - Kluknava (21.05.2023 o 11:00) Kotrady, Kalická

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 17. kola VII. ligy medzi družstvami FK Prakovce - TJ Lokomotíva Margecany. Situácia zo 45 min. nebola poriešená v zmysle pravidiel futbalu správne a R stretnutia mal nariadiť PK za vrazenie do súpera neopatrným spôsobom v súboji o loptu. Situáciu z 83. min nie je možné z videozáznamu poriešiť z dôvodu zlého snímania kamery.

KR na základe požiadania DK vzhliadla videozáznam zo stretnutia 17. kola VII. ligy medzi družstvami FK Prakovce - TJ Lokomotíva Margecany - situácia z 12 min., pričom konštatuje opodstatnenosť udelenia ČK pre H č. 12 - kopnutie súpera v súboji o loptu pred PÚ, čím bola zmarená jasná gólová príležitosť.

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: 18. kolo (21.05.2023 o 17:00)

Spartak Bystrany - Helcmanovce Harviščák(AR2) za Slavkovského O.
Poráč - Odorín Perduľák(AR2) za Duloviča

VIII. liga: 16. kolo (21.05.2023 o 17:00)
SŠM Bystrany - Hnilčík (10:30) Perduľák(AR2) za Tekáčovú
Iliašovce - Matejovce n/H Dulovič (R) za Pekára

U15 A: 18. kolo (20.05.2023 o 14:45)
Sp. Tomášovce - Sp. Hrušov Chudíček (R) za Pecha

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383406