Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.30, 9.5.2023

Úradná správa SOFZ č.30

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 15. kolo: Margecany - Teplička dňa 15.05.2023 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Teplička - 5€ poplatok).

2. ŠTK zamieta podanie klubu TJ Baník Poráč cez ISSF systém zo dňa 09.05.2023 o zmenu UHČ stretnutia VII. ligy - 20. kola: Poráč - Smižany podľa RS str. 4 bod 3.

3. ŠTK na základe súhlasu klubu OŠK Rudňany cez ISSF systém zo dňa 09.05.2023 schvaľuje odohranie stretnutia VII. ligy - 20. kola: Poráč - Smižany dňa 04.06.2023 o 10:30 hod. na HP v Rudňanoch.

4. ŠTK nariaďuje odohrať:
VII. liga - 18. kolo: Spartak Bystrany - Helcmanovce dňa 21.05.2023 o 17:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím VIII. ligy - 16. kola: SŠM Bystrany - Hnilčík (bez poplatku).
U19 - 18. kolo: Rudňany - Kluknava dňa 04.06.2023 o 17:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím VII. ligy - 20. kola: Poráč - Smižany (bez poplatku).

5. ŠTK berie na vedomie podanie klubu OŠK Teplička cez ISSF systém zo dňa 09.05.2023 a prípad odstupuje na riešenie KR.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 06.05. - 08.05.2023.

DK SOFZ

U. č. 18-63-2022/2023:Milan Veselenak(1461498, OŠK Slovinky; VIII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 4 mesiacov do 9.10.2023 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 
KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 17. kolo (14.05.2023 o 16:30)

Smižany - Spartak Bystrany (10.05.2023 o 17:00) Novotný, Harviščák, Uhrín
Sp. Hrušov - Poráč Furman, Korkoš, Šťastný
Prakovce - Margecany Čuj S., Pavlík J., Chudíček

VII. liga: 22. kolo (14.05.2023 o 16:30)
Helcmanovce - Markušovce Pekár, Cehuľa, Perduľák

VIII. liga: 15. kolo (14.05.2023 o 16:30)
Slovinky - Matejovce n/H (10:30) Cehuľa, Pekár, Perduľák, Labanc
Sp. Tomášovce - SŠM Bystrany Slavkovský R., Žiga T., Harviščák, Kunzo F.
Iliašovce - Hnilčík Sucheňák, Kalická, Nehyla D., Pavlik P.

U19: 15. kolo (13.05.2023 o 16:30)
Kluknava - Helcmanovce Žiga T., Šofranko
Gelnica - Rudňany (14.05.2023 o 13:00) Pecha, Kovalčík, Nehila B.
Margecany - Teplička (15.05.2023 o 17:00) Kotrady, Kalická

U15 A: 17. kolo (13.05.2023 o 14:15)
Sp. Hrušov - Rudňany Kavulič, Škovirha
Olcnava - Sp. Tomášovce (14.05.2023 o 13:15) Slavkovský O., Mušinská
Markušovce - Hrabušice (14.05.2023 o 13:15) Koňak, Šaršan
Slovinky - Letanovce (14.05.2023 o 13:15) Uhrín, Stuhlák

U15 B: 10. kolo (13.05.2023 o 14:15)
Margecany - Prakovce Šofranko, Žiga T.
V. Folkmar - Kluknava Kalická, Kotrady
Helcmanovce - Gelnica (14.05.2023 o 14:00) Chudíček, Pavlík J., Čuj S.

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 15. kola VII. ligy medzi družstvami TJ Družstevník Odorín - TJ Slovan Smižany. Situácie z 5 min. a 22 min. boli v súlade s pravidlami futbalu vyriešené správne. Situácia z 84 min. zápasu bola v súlade s pravidlami futbalu a nejednalo sa o porušenie pravidla XI - gól mal byť regulárne uznaný. Týmto považujeme podnet za čiastočne opodstatnený.

KR berie na vedomie pochvalu od TJ FC Kluknava na R Chudíček zo stretnutia 14.kola U19 medzi družstvami OŠK Teplička - TJ FC Kluknava.

Zmeny v obsadenie R a DZ:

U15 A: 17. kolo (13.05.2023 o 14:15)
Slovinky - Letanovce (14.05.2023 o 13:15) Perduľák (R) za Uhrína,Pekár (AR1) za Stuhláka,Cehuľa (AR2)

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383475