Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.28, 25.4.2023

Úradná správa SOFZ č.28

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 14. kolo: Rudňany - Margecany dňa 08.05.2023 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(bez poplatku).
2. ŠTK zamieta podanie TJ Slovan Smižany zo dňa 22.04.2023 cez ISSF systém o zmenu termínu stretnutia 17. kola - VII.ligy: Smižany - Spartak Bystrany a nariaďuje ho odohrať dňa 10.05.2023(streda) o 17:00 hod. Dôvod: nesúhlas TJ Spartak Bystrany.
3. ŠTK nariaďuje odohrať:
4. kolo U11 - B dňa 08.05.2023 od 10:00 hod. na HP v Harichovciach.

U11 - B:

1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce

4. ŠTK na základe podnetu KR nariaďuje TJ Spartak Bystrany počnúc 18. kolom pod disciplinárnymi následkami:

a) natáčanie videozáznamu v súlade s RS str. 4 bod.f

b) zabezpečenie ohrady s pevným zabradlím pre bezpečný odchod aktérov stretnutia do priestorov šatni

O uvedených skutočnostiach podajú informáciu DZ v správach DZ.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 22.04. - 23.04.2023.

DK SOFZ

U. č. 16-55-2022/2023:Lukáš Vrbovský(1160537, TJ Lokomotíva Margecany; VII. L) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera rukou do oblasti úst v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 24.4.2023 do 7.5.2023 // 10.- €
U. č. 16-56-2022/2023:Tomáš Žiga (1243990, TJ Spartak Bystrany; VII. L) - vylúčený zatelesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera hlavou do oblasti nosa v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 24.4.2023 do 7.5.2023 // 10.- €
U. č. 16-57-2022/2023:Dominik Vartovník(1231253, TJ Slovan Smižany; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 24.4.2023 // 10.- €
U. č. 16-58-2022/2023:Patrik Butvin(1285973, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 24.4.2023 // 10.- €
U. č. 16-59-2022/2023:Milan Veselenak(1461498, OŠK Slovinky; VIII. L) - poškodzovanie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (vbehnutie na HP po ukončení 1. polčasu súťažného stretnutia 12. kola VIII. L medzi OŠK Hnilčík a OFK Matejovce nad Hornádom a pokus o napadnutie H10) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 65 ods. 2 DP od 25.4.2023 do 25.5.2023 // 10.- €
U. č. 16-60-2022/2023:DK SOFZ postupuje HK SOFZ za účelom ďalšieho postupu kladné zostatky klubov vytvorené v súvislosti s poukázaním časti pokút za nenastúpenie družstiev na majstrovské stretnutia, resp. pokles hráčov pod 7 v jesennej časti súť. roč. 2022/2023:
1. OŠK Rudňany + 30,- €
2. MFK Gelnica + 65,- €
3. TJ Slovan Smižany + 40,- €
4. OŠK Hnilčík + 75,- €
5. FK Slovan Helcmanovce + 65,- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 15. kolo (30.04.2023 o 16:00)

Helcmanovce - Poráč (10:30) Furman, Kalická, Harviščák, Pavlík P.
Markušovce - Spartak Bystrany (10:30) Sucheňák, Pavlík J., Uhrín
Odorín - Smižany Pekár, Dulovič, Mužík

VIII. liga: 13. kolo (30.04.2023 o 16:00)
Slovinky - Iliašovce (10:30) Dulovič, Čuj S., Kovalčík, Labanc
Sp. Tomášovce - Hnilčík (10:30) Novotný, Jartys, Nehila B.
Matejovce n/H - SŠM Bystrany Slavkovský R., Širila, Korkoš, Pavlík P.

U19: 13. kolo (29.04.2023 o 16:00)
Teplička - Helcmanovce (14:00) Chudíček, Škovirha
Kluknava - Rudňany Žiga T., Šofranko
Margecany - Gelnica Kotrady, Kalická

U15 A: 15. kolo (29.04.2023 o 13:30)
Slovinky - Rudňany Šofranko, Žiga T.
Letanovce - Sp. Tomášovce (16:00) Širila, Mušinská
Sp. Hrušov - Hrabušice (30.04.2023 o 13:00) Čuj T., Stuhlák
Odorín - Iliašovce (30.04.2023) Šťastný, Bučák

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 14. kola VII. ligy medzi družstvami TJ Spartak Bystrany - TJ Lokomotíva Margecany. Na základe nesnímania stretnutia zo stredu HP a taktiež nezabezpečenia pevného krytého oplotenia pre bezpečný odchod aktérov z HP, odstupuje tento poznatok na ŠTK.

KR žiada o zaslanie videozáznamu Slovan FO Markušovce zo stretnutia 14. kola VII. ligy medzi družstvami Slovan FO Markušovce - TJ Družstevník Odorín. Videozáznam je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 02.05.2023 do 16:00.
KR dôrazne upozorňuje všetky kluby VII. a VIII. Ligy o natáčanie nezostrihaných a neprerušovaných videozáznamov s časovým záznamom od začiatku do konca hry až po odchod aktérov stretnutia do kabín a musí byť vybavený trvalým údajom prebiehania času pod disciplinárnymi dôsledkami.
KR dôrazne upozorňuje DZ o uvádzanie miesta snímania videozáznamuvo svojich správach v súlade s RS.

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 15. kolo (30.04.2023 o 16:00)
Markušovce - Spartak Bystrany (10:30) Čuj S. (R) za Sucheňáka
Odorín - Smižany Pavlík P. ako DZ

VIII. liga: 13. kolo (30.04.2023 o 16:00)
Slovinky - Iliašovce (10:30) Chudíček (AR 1) za Čuja S.
Matejovce n/H - SŠM Bystrany Sucheňák(R) za Slavkovského R., Pavlík P. (DZ) ruší sa

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383421