Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.27, 18.4.2023

Úradná správa SOFZ č.27

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VII. liga - 19. kolo: Prakovce - Helcmanovce dňa 22.04.2023 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U19 - 15. kolo: Gelnica - Rudňany dňa 14.05.2023 o 13:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - Juh: Gelnica - Kráľovský Chlmec (bez poplatku).
U15 - B - 9. kolo: Prakovce - Helcmanovce dňa 22.04.2023 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie:
U15 - A - 13. kolo: Slovinky - Hrabušice dňa 10.05.2023 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

3. ŠTK na základe súhlasu klubu OŠK Rudňany cez ISSF systém zo dňa 17.04.2023 schvaľuje odohranie stretnutia VII. ligy - 16. kola: Poráč - Prakovce a stretnutia VII. ligy - 18. kola: Poráč - Odorín na HP v Rudňanoch v súlade RS.

4. ŠTK berie na vedomie podanie klubu SŠM Bystrany cez ISSF systém zo dňa 16.04.2023.

5. ŠTK nariaďuje odohrať:
4. kolo U11 - A dňa 08.05.2023 od 09:00 hod. na HP na Tepličke.

U11 - A
1. Spišská Nová Ves "B"
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Hrabušice

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 15.04. - 16.04.2023.

DK SOFZ

U. č. 15-53-2022/2023:Filip Slovinský(1259839, FK Prakovce; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.04.2023 // 10.- €

U. č. 15-54-2022/2023:Kristián Janečko(1378999, OŠK Rudňany; U19) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.04.2023 // 5.- €
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 14. kolo (23.04.2023 o 16:00)

Smižany - Sp. Hrušov (10:30) Cehuľa, Pekár, Dulovič, Pavlík P.
Markušovce - Odorín Novotný, Sucheňák, Slavkovský O.
Spartak Bystrany - Margecany Čuj S., Harviščák, Chudíček, Šofranko

VII. liga: 19. kolo (22.04.2023 o 10:30)
Prakovce - Helcmanovce Furman, Kalická, Mužík, Labanc

VIII. liga: 12. kolo (23.04.2023 o 16:00)
Hnilčík - Matejovce n/H (22.04.2023) Sucheňák, Čuj S., Širila, Pavlík P. (ihr. Letanovce)
SŠM Bystrany - Slovinky (10:30) Uhrín, Žiga T., Koňak, Šofranko
Iliašovce - Sp. Tomášovce Pekár, Širila, Čuj T., Labanc

U19: 12. kolo (22.04.2023 o 16:00)
Helcmanovce - Margecany Kotrady, Kalická
Gelnica - Kluknava Nehila B., Kovalčík
Rudňany - Teplička (23.04.2023 o 10:30) Jartys, Takáč

U15 A: 14. kolo (22.04.2023 o 13:45)
Rudňany - Letanovce (10:00) Harviščák, Klinga
Iliašovce - Sp. Hrušov Korkoš, Kavulič
Hrabušice - Olcnava (23.04.2023 o 13:15) Mužík, Tekáčová
Markušovce - Odorín (23.04.2023 o 13:30) Perduľák, Nehyla D.

U15 B: 9. kolo (22.04.2023 o 13:30)

Prakovce - Helcmanovce Kalická, Kotrady

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: 19. kolo (22.04.2023 o 10:30)

Prakovce - Helcmanovce Uhrín (R) za Furmana

VIII. liga: 12. kolo (23.04.2023 o 16:00)
SŠM Bystrany - Slovinky (10:30) Furman (R) za Uhrína

U19: 12. kolo (22.04.2023 o 16:00)
Gelnica - Kluknava Šofranko (R) za Nehilu B.

U15 A: 14. kolo (22.04.2023 o 13:45)
Iliašovce - Sp. Hrušov Chudíček (AR1) za Kavuliča

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383403