Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.26, 11.4.2023

ŠTK SOFZ

1. ŠTK na základe podania TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom (VII. liga) cez ISSF systém zo dňa 11.04.2023 berie na vedomie odhlásenie družstva zo súťaže VII. ligy, počnúc 12. kolom, zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

2. ŠTK vyzýva klub OŠK Rudňany o zaslania stanoviska podaním na komisiu ŠTK cez ISSF systém ohľadne odohratia domácich stretnutí družstva TJ Baník Poráč (VII. liga) na HP v Rudňanoch v termíne do 18.04.2023.

3. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 08.04. - 09.04.2023.

DK SOFZ

U. č. 14-51-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (odhlásenie družstva dospelých zo súťaže VII. L po vyžrebovaní súťaže - po skončení jesennej časti) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1, ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 350,- €+ 10,- €
U. č. 14-52-2022/2023:Marek Biroš(1374781, TJ FC Kluknava; U19) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 11.07.2023podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 
KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 13. kolo (16.04.2023 o 16:00)
Margecany - Poráč (10:30) Pekár, Novotný, Pavlík J., Kunzo F.
Sp. Hrušov - Markušovce Furman, Dulovič, Chudíček, Labanc
Prakovce - Smižany Novotný, Pekár, Pavlík J., Kunzo F.
Odorín - Spartak Bystrany Sucheňák, Mužík, Kalická, Pavlík P.

VIII. liga: 11. kolo (16.04.2023 o 16:00)
Sp. Tomášovce - Slovinky (15.04.2023) Čuj S., Širila, Slavkovský O., Kunzo F.
Hnilčík - SŠM Bystrany (15.04.2023) Dulovič, Uhrín, Šťastný, Pavlík P. (ihr. Letanovce)
Matejovce n/H - Iliašovce (10:30) Žiga T., Cehuľa, Slavkovský R., Šofranko

U19: 11. kolo (15.04.2023 o 15:30)
Teplička - Gelnica (14:00) Perduľák, Korkoš, Mód
Kluknava - Margecany Kovalčík, Nehila B., Kalická
Rudňany - Helcmanovce (16.04.2023 o 10:30) Takáč, Stuhlák, Šaršan

U15 A: 13. kolo (15.04.2023 o 13:15)
Sp. Hrušov - Markušovce Jartys, Masloviak, Bučák
Sp. Tomášovce - Rudňany Kavulič, Tekáčová, Strella
Olcnava - Iliašovce (16.04.2023) Nehyla D., Gurčík, Mušinská
Slovinky - Hrabušice (16.04.2023 o 13:30) Koňak, Čuj T., Škovirha

KR týmto žiada Slovan FO Markušovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 12.kola VII. ligy medzi družstvami Slovan FO Markušovce - FK Prakovce. Videozáznam je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 18.04.2023 do 16:00.

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: 13. kolo (16.04.2023 o 16:00)

Margecany - Poráč (10:30) Kunzo F. ruší sa delegácia
Prakovce - Smižany Kunzo F. ruší sa delegácia

VIII. liga: 11. kolo (16.04.2023 o 16:00)
Sp. Tomášovce - Slovinky (15.04.2023) Kunzo F. ruší sa delegácia

U19: 11. kolo (15.04.2023 o 15:30)
Kluknava - Margecany Kotrady za Kovalčíka

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383469