Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.25, 4.4.2023

Úradná správa SOFZ č.25

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 - A - 15. kolo: Slovinky - Rudňany dňa 29.04.2023 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

U15 - A - 12. kolo: Iliašovce - Slovinky dňa 04.05.2023 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Slovinky - 5€ poplatok).
2. ŠTK na základe podania TJ SŠM Bystrany (U15 - A) cez ISSF systém zo dňa 03.04.2023 berie na vedomie odhlásenie družstva U15 - A, počnúc 12. kolom, zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Družstvá vo vylosovaní majú voľný los. Do pozornosti DK.

3. ŠTK upozorňuje FK VIII. ligy, že družstvo OŠK Hnilčík odohrá svoje domáce stretnutia počnúc 11. kolom na HP ŠK Breznovica Letanovce v súlade s RS.

4. ŠTK berie na vedomie dohodu medzi družstvami ŠK Breznovica Letanovce a OŠK Hnilčík o odohraní stretnutí VIII. ligy počnúc 11. kolom na HP V Letanovciach.

DK SOFZ
U. č. 13-50-2022/2023:
 z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ SŠM Bystrany:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (odhlásenie družstva žiakov zo súťaže U15-A po vyžrebovaní súťaže) - DS: pokuta vo výške 200.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1, ods. 4 DP a RS/A/7/m2 // 200,- €+ 5,- €
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 
KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 12. kolo (09.04.2023 o 15:30)

Odorín - Sp. Hrušov Cehuľa, Dulovič, Perduľák, Švarc
Smižany - Helcmanovce Pekár, Čuj S., Mužík
Markušovce - Prakovce Sucheňák, Slavkovský R., Jartys, Šofranko
Spartak Bystrany - Poráč Novotný, Kalická, Nehyla D., Pavlík P.

U19: 10. kolo (08.04.2023 o 13:00)
Helcmanovce - Kluknava Kotrady, Kalická

U15 A: 12. kolo (08.04.2023 o 13:15)
Iliašovce - Slovinky Širila, Masloviak, Gurčík
SŠM Bystrany - Rudňany zrušené
Markušovce - Olcnava (09.04.2023 o 13:00) Šťastný, Šaršan, Strella
Odorín - Sp. Hrušov (09.04.2023 o 13:00) Nehila B., Kovalčík, Mušinská
Hrabušice - Letanovce (09.04.2023 o 13:15) Slavkovský O., Škovirha, Stuhlák

KR oznamuje všetkým R a DZ, že od jarnej časti súťažného ročníka 2022 / 2023 pribudnú do rozhodcovského zboru nasledovní R a DZ:
Rozhodcovia:

Bučák Adrián, 0904 940 771, SNV
Gurčík Daniel, 0951 704 588, Rudňany
Masloviak Denis, 0917 653 583, Smižany
Mód Tomáš, 0951 405 185, Rudňany
Mušinská Natália, 0915 435 579, Olcnava
Strella Šimon, 0910 182 057, Odorín
Stuhlák Damián, 0903 203 805, SNV
Šaršan Ján, 0902 844 338, Rudňany
Škovirha Šimon, 0918 179 630, Levoča

Delegáti / Pozorovatelia R:
Labanc Štefan, 0949 374 604, Sp. VlachyKR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: 12. kolo (09.04.2023 o 15:30)

Smižany - Helcmanovce Pavlík P. ako DZ
Spartak Bystrany - Poráč Pavlík P. ruší sa delegácia

U15 A: 11. kolo (08.04.2023 o 13:15)
Markušovce - Olcnava (09.04.2023 o 13:00) Šofranko (R) za Šťastného
Odorín - Sp. Hrušov (09.04.2023 o 13:00) Mód (AR2) za Mušinskú

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383416