Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.15, 25.10.2022

Úradná správa SOFZ č.15

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 10. kolo: Helcmanovce - Kluknava dňa 08.04.2023 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Kluknava - 5€ poplatok).
2. ŠTK kontumuje:
VII. liga - 10.kolo: Poráč - Mníšek n/H - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie a druhá kontumácia v súťaži). Do pozornosti DK.
3. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.
4. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.
5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 22.10. - 23.10.2022.
6. Článok 21 SP: Podmienky striedavého štartu hráčov
(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohraných stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.
(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu vyššej súťaže.
7. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 02.11.2022 od 16:00 v priestoroch štadióna FK SNV. 

DK SOFZ

U. č. 11-44-2022/2023: Rastislav Janiga(1290790, FK Slovan Helcmanovce; VII. L)- vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľačl. 37 ods. 3 DP od 24.10.2022 // 10.- €
U. č. 11-45-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 10. kola VII. L medzi TJ Baník Poráč a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom) - DS: pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 150.- € + 10.- € - poznámka: 100 % pre SOFZ-stretnutie bolo zrušené
U. č. 11-46-2022/2023: ODVOLACIE KONANIE:DK SOFZ na základe podania klubu FK Slovan Helcmanovce zo dňa 23.10.2022 učineného cez ISSF systém, ktoré bolo podľa obsahu posúdené ako riadne a včas podané odvolanie proti rozhodnutiu DK SOFZ10-37-2022/2023 zo dňa 18.10.2022, DK SOFZ v senáte takto rozhodla:
I. Podľa čl. 84 ods. 3 DP vyhovuje odvolaniu a napádané rozhodnutie zrušuje vo výroku o uložení disciplinárnej sankcie pozastavenia výkonu športu na 2 mesiace;
II. Vladimír Ferenc(1184016, FK Slovan Helcmanovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK + po vylúčení: HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubé urážky R a obliatie R vodou) - DS: trestanie za viac disciplinárnych previnení - DS sa ukladá za disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k druhému sa prihliadlo ako k priťažujúcej okolnosti: pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac (4 týždne) vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 34 ods. 8 DP, čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 17.10.2022 do 30.04.2023 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky (trvá od 31.10.2022 do 2.4.2023) podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP (2 týždne vykoná v jesennej časti súť. roč. 2022/2023, a 2 týždne vykoná v jarnej časti súť. roč. 2022/2023)
III. Podľa čl. 84 ods. 6 DP (per analogiam) sa poplatok za odvolanie vo výške 50,- € neúčtuje klubu FK Slovan Helcmanovce do zbernej faktúry, pretože DK SOFZ v plnom rozsahu sama vyhovela podanému odvolaniu (autoremedúra).
IV. Na základe vyššie uvedených skutočností DK SOFZ rozhodla tak, ako je uvedené v jednotlivých výrokoch tohto rozhodnutia.
// bez poplatku - na vedomie sekretár SOFZ: - v ISSF systéme upraviť dĺžku DS pre previnilca

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 11. kolo (30.10.2022 o 14:00)

Odorín - Prakovce (10:30) Sucheňák, Cehuľa, Slavkovský R.
Sp. Hrušov - Spartak Bystrany Zekucia, Zvalený, Kalická, Šofranko
Mníšek n/H - Margecany Novotný, Šándor, Chudíček
Markušovce - Helcmanovce Pekár, Uhrín, Dulovič, Kunzo F.
VIII. liga: 10. kolo (30.10.2022 o 14:00)
SŠM Bystrany - Sp. Tomášovce (10:30) Zvalený, Zekucia, Kalická
Hnilčík - Iliašovce (10:30) Uhrín, Pekár, Dulovič, Kunzo F.
Matejovce n/H - Slovinky Cehuľa, Sucheňák, Slavkovský R.
U19: 10. kolo (29.10.2022 o 14:00)
Teplička - Margecany (28.10.2022 o 14:30) Slavkovský R., Dulovič, Murín
Rudňany - Gelnica (30.10.2022 o 10:30) Perduľák, Jartys, Nehyla D.
Helcmanovce - Kluknava (08.04.2023 o 13:00) Kotrady, Kalická
U15 A: 11. kolo (29.10.2022 o 11:45)
Iliašovce - Letanovce Šándor, Čuj T., Jartys
Sp. Hrušov - SŠM Bystrany (30.10.2022 o 11:30) Koňak, Kovalčík, Nehila B.
Markušovce - Slovinky (30.10.2022 o 11:30) Korkoš, Slavkovský O., Šťastný
Odorín - Olcnava (30.10.2022 o 13:15) Šťastný, Slavkovský O., Korkoš
Hrabušice - Sp. Tomášovce (30.10.2022 o 13:15) Zekuciová, Murín, Takáč
U15 B: 8. kolo (29.10.2022 o 11:45)
Prakovce - Kluknava (28.10.2022 o 14:00) Kalická, Kotrady, Chudíček
Margecany - Gelnica Kotrady, Chudíček, Kalická
Helcmanovce - V. Folkmar (30.10.2022) Chudíček, Šándor, Novotný
KR žiada OKŠ Spišský Hrušov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 9. kola VII. ligy medzi družstvami OKŠ Spišský Hrušov - FK Slovan Helcmanovce. Videozáznam je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 02.11.2022 do 16:00.
KR žiada FK Slovan Helcmanovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 10. kola VII. ligy medzi družstvami FK Slovan Helcmanovce - TJ Družstevník Odorín. Videozáznam je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 02.11.2022 do 16:00.

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 11. kolo (30.10.2022 o 14:00)
Mníšek n/H - Margecany Koňak za Šándora
U15 A: 11. kolo (29.10.2022 o 11:45)
Iliašovce - Letanovce Dulovič za Šándora
Sp. Hrušov - SŠM Bystrany (30.10.2022 o 11:30) Kovalčík, Nehila B.
Hrabušice - Sp. Tomášovce (30.10.2022 o 13:15) Takáč, Murín
U15 B: 8. kolo (29.10.2022 o 11:45)
Helcmanovce - V. Folkmar (30.10.2022) Koňak za Šándora

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383420