Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.14, 18.10.2022

Úradná správa SOFZ č.14

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 - A - 10. kolo: Rudňany - Hrabušice dňa 23.10.2022 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Hrabušice - 5€ poplatok).
U15 - B - 7. kolo: Veľký Folkmar - Margecany dňa 22.10.2022 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Margecany - 5€ poplatok).
U15 - B - 7. kolo: Kluknava - Helcmanovce dňa 22.10.2022 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Kluknava - 5€ poplatok).
U15 - B - 8. kolo: Prakovce - Kluknava dňa 28.10.2022 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
2. ŠTK kontumuje:
VIII. liga - 8.kolo: Hnilčík - Sp. Tomášovce - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.
U19 - 8.kolo: Helcmanovce - Teplička - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.
U19 - 8.kolo: Rudňany - Kluknava podľa SP čl. 82 bod 1/g (pokles počtu hráčov družstva H pod 7) a zároveň ponecháva výsledok dosiahnutý na HP v platnosti, t.j. 5:0. Do pozornosti DK.
3. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.
4. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.
5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 15.10. - 16.10.2022.
6. Článok 21 SP: Podmienky striedavého štartu hráčov
(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohraných stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.
(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu vyššej súťaže.

7. ŠTK na základe podania TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom cez ISSF systém zo dňa 21.10.20222 ruší stretnutie VII. ligy - 10. kolo: Poráč - Mníšek n/H.

DK SOFZ

U. č. 10-37-2022/2023:Vladimír Ferenc(1184016, FK Slovan Helcmanovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK + po vylúčení: HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubé urážky R a obliatie R vodou) - DS: trestanie za viac disciplinárnych previnení - DS sa ukladá za disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k druhému sa prihliadlo ako k priťažujúcej okolnosti: pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace (8 týždňov) vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať,podľa čl. 34 ods. 8 DP, čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 17.10.2022 do 14.05.2023s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky(trvá od 31.10.2022 do 2.4.2023)podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP (2 týždne vykoná v jesennej časti súť. roč. 2022/2023, 6 týždňov vykoná v jarnej časti súť. roč. 2022/2023) // 10,- €
U. č. 10-38-2022/2023:Dominik Gonda(1223617, TJ SŠM Bystrany; VIII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľačl. 37 ods. 3 DP od 17.10.2022 // 10.- €
U. č. 10-39-2022/2023:Dávid Labuda(1403543, TJ FC KLuknava; U19) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 17.10.2022 do 23.04.2023 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky(trvá od 31.10.2022 do 9.4.2023)podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP (2 týždne vykoná v jesennej časti súť. roč. 2022/2023, 2 týždne vykoná v jarnej časti súť. roč. 2022/2023) // 5,- €
U. č. 10-40-2022/2023:Marek Biroš(1374781, TJ FC KLuknava; U19) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 17.10.2022 do 23.04.2023 s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky(trvá od 31.10.2022 do 2.4.2023)podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP (2 týždne vykoná v jesennej časti súť. roč. 2022/2023, 2 týždne vykoná v jarnej časti súť. roč. 2022/2023) // 5,- €
U. č. 10-41-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ:klub OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 8. kola VIII. L medzi OŠK Hnilčík a OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce) - DS: pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 150.- € + 10.- € - poznámka: 50 % pre OŠK Hnilčík - na vedomie HK SOFZ
U. č. 10-42-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ:klub OŠK Teplička: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 8. kola U19 medzi FK Slovan Helcmanovce a OŠK Teplička) - DS: pokuta vo výške 130.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 130.- € + 5.- € - poznámka: 50 % pre FK Slovan Helcmanovce - na vedomie HK SOFZ
U. č. 10-43-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ FC Kluknava:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (pokles hráčov družstva hostí pod 7 za situácie, že na stretnutie 8. kola U19 medzi OŠK Rudňany a TJ FC Kluknava nastúpili s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1, ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 70,- €+ 5,- € - Poznámka: 100% na účet SOFZ, pretože k predčasnému ukončeniu stretnutia došlo v 90. min.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 10. kolo (23.10.2022 o 14:00)

Poráč - Mníšek n/H (22.10.2022) Sucheňák, Barčák, Pecha
Helcmanovce - Odorín (10:30) Revaj, Zekuciová, Cehuľa
Prakovce - Sp. Hrušov Cehuľa, Zekuciová, Revaj
Margecany - Smižany Kotrady, Pekár, Harviščák
VIII. liga: 9. kolo (23.10.2022 o 14:00)
Slovinky - Hnilčík (10:30) Pekár, Kotrady, Harviščák
Sp. Tomášovce - Matejovce n/H Novotný, Dulovič, Slavkovský R.
Iliašovce - SŠM Bystrany Sucheňák, Širila, Kalická
U19: 9. kolo (22.10.2022 o 14:00)
Gelnica - Helcmanovce Kotrady, Kalická
Margecany - Rudňany Chudíček, Nehila B., Šťastný
Kluknava - Teplička (23.10.2022) Chudíček, Takáč, Slavkovský O.
U15 A: 10. kolo (22.10.2022 o 12:15)
Sp. Tomášovce - Iliašovce (11:45) Perduľák, Tekáčová, Nehyla D.
Letanovce - Markušovce (14:00) Pavlík J., Jartys, Korkoš
Rudňany - Hrabušice (23.10.2022 o 10:00) Žiga T., Korkoš, Murín
Slovinky - Odorín (23.10.2022 o 13:15) Pecha, Čuj T., Pribulová
Olcnava - Sp. Hrušov (23.10.2022 o 13:15) Klinga, Koňak, Šťastný
U15 B: 7. kolo (22.10.2022 o 12:15)
V. Folkmar - Margecany (11:00) Šťastný, Nehila B., Chudíček
Kluknava - Helcmanovce (15:30) Šofranko, Pribulová
Gelnica - Prakovce (23.10.2022 o 10:30) Zekucia, Slavkovský O., Takáč
KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 9. kola VII. ligy medzi družstvami FK Prakovce - TJ Spartak Bystrany a považuje podnet TJ Spartak Bystrany za opodstatnený.

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 10. kolo (23.10.2022 o 14:00)
Poráč - Mníšek n/H (22.10.2022) Pekár za Pechu
U19: 9. kolo (22.10.2022 o 14:00)
Margecany - Rudňany Tekáčová za Šťastného
U15 A: 10. kolo (22.10.2022 o 12:15)
Sp. Tomášovce - Iliašovce (11:45) Jartys, Pavlík J., Korkoš
Rudňany - Hrabušice (23.10.2022 o 10:00) Pechaza Žigu T.
Slovinky - Odorín (23.10.2022 o 13:15) Perduľákza Pechu,Nehyla D.za Pribulovú
Olcnava - Sp. Hrušov (23.10.2022 o 13:15) Tekáčováza Šťastného
U15 B: 7. kolo (22.10.2022 o 12:15)
V. Folkmar - Margecany (11:00) Nehila B. za Šťastného (R), Tekáčová za Nehilu B. (AR 1)
Kluknava - Helcmanovce (15:30) Pribulová ruší sa delegácia

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383483