Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.13, 11.10.2022

Úradná správa SOFZ č.13

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 8. kolo: Gelnica - Margecany dňa 05.11.2022 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Margecany - 5€ poplatok).
U15 - B - 6. kolo: Helcmanovce - Margecany dňa 16.10.2022 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Margecany - 5€ poplatok).

2. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - C dňa 16.10.2022 od 10:00 na HP v Mníšku n/H.

U11 - C
1. Krompachy
2. Kojšov
3. Mníšek n/H
4. Olcnava

Kontaktné údaje na trénerov jednotlivých klubov U11:

U11 - C
Krompachy - Jozef Baluch (0904053044)
Kojšov - Marek Gallo (0908371819)
Mníšek n/H - Matej Žiga(0918465055)
Olcnava - Vladimír Pollák (0915318727)

3. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.
4. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.
5. ŠTK upozorňuje FK, že zasadnutia všetkých odborných komisií sa uskutočnia vždy v utorok v čase od 16:00 hod. v priestoroch FK SNV.
6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 07.10. - 10.10.2022.
7. Článok 21 SP: Podmienky striedavého štartu hráčov
(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohraných stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.
(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu vyššej súťaže.

8. ŠTK na základe podaní klubov cez ISSF systém ruší 3. kolo U11 - C, ktoré sa malo odohrať dňa 16.10.2022 na HP v Mníšku n/H. Náhradný termín bude určený dodatočne 

DK SOFZ

U. č. 9-35-2022/2023: Peter Žiga (1417936, MFK Gelnica; U19) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľačl. 37 ods. 3 DP od 10.10.2022 // 5.- €
U. č. 9-36-2022/2023: Jozef Gabor(1385651, OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 9.10.2022 // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 9. kolo (16.10.2022 o 14:00)

Smižany - Poráč (10:30) Novotný, Klinga, Pavlík J., Švarc
Markušovce - Margecany (10:30) Pekár, Čuj S., Pecha
Sp. Hrušov - Helcmanovce Pecha, Zekuciová, Harviščák, Šofranko
Prakovce - Spartak Bystrany Novotný, Pavlík J., Klinga, Kunzo F.
VIII. liga: 8. kolo (16.10.2022 o 14:00)
Hnilčík - Sp. Tomášovce (15.10.2022) Revaj, Širila, Šándor, Kunzo F.
SŠM Bystrany - Matejovce n/H (10:30) Žiga T., Harviščák, Zekuciová, Šofranko
Iliašovce - Slovinky Pekár, Širila, Uhrín
U19: 8. kolo (15.10.2022 o 14:00)
Helcmanovce - Teplička (14:30) Kotrady, Kalická
Rudňany - Kluknava (16.10,2022 o 10:30) Dulovič, Korkoš, Tekáčová
Gelnica - Margecany (05.11.2022 o 13:30) Kotrady, Kalická
U15 A: 9. kolo (15.10.2022 o 12:15)
Sp. Hrušov - Slovinky Zekuciová, Pavlík J., Chudíček
Iliašovce - Rudňany Uhrín, Pecha, Tekáčová
Odorín - Letanovce (16.10.2022 o 11:30) Chudíček, Šťastný, Takáč
Olcnava - SŠM Bystrany (16.10.2022 o 13:15) Perduľák, Čuj T., Koňak
Markušovce - Sp. Tomášovce (16.10.2022 o 13:15) Slavkovský O., Jartys, Nehyla D.
U15 B: 6. kolo (15.10.2022 o 12:15)
Kluknava - Gelnica Kalická, Kotrady
Prakovce - V. Folkmar (16.10.2022 o 11:30) Nehila B., Kovalčík
Helcmanovce - Margecany (16.10.2022 o 14:00) Šándor, Kalická
U11 C: 3. kolo (16.10.2022 o 10:00)
Ihr. Mníšek n/H Kalická, Šándor

KR berie na vedomie pochvalu od TJ FC Kluknava na R Chudíček, AR Koňak a Murín zo stretnutia 7. kola U19 medzi družstvami TJ FC Kluknava - MFK Gelnica.

Zmeny v obsadení R a DZ:

U15 B: 6. kolo (15.10.2022 o 12:15)
Prakovce - V. Folkmar (16.10.2022 o 11:30) Kalická ako AR 2
Helcmanovce - Margecany (16.10.2022 o 14:00) Kovalčík, Nehila B., Kalická

U11 C: 3. kolo (16.10.2022 o 10:00)
Ihr. Mníšek n/H zrušené

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383465