Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.12, 4.10.2022

Úradná správa SOFZ č.12

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

U15 - A - 8. kolo: Bystrany - Hrabušice dňa 10.10.2022 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Hrabušice - 5€ poplatok).
U15 - A - 8. kolo: Sp. Tomášovce - Odorín dňa 07.10.2022 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Odorín - 5€ poplatok).
U15 - A - 8. kolo: Slovinky - Olcnava dňa 12.10.2022 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Olcnava - 5€ poplatok).
U15 - A - 11. kolo: Sp. Hrušov - Bystrany dňa 30.10.2022 o 11:30 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
U15 - B - 5. kolo: Prakovce - Margecany dňa 09.10.2022 o 11:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Margecany - 5€ poplatok).
2. ŠTK kontumuje:
VII. liga - 7.kolo: Smižany - Mníšek n/H podľa SP čl. 82 bod 1/g (pokles počtu hráčov družstva H pod 7) a zároveň ponecháva výsledok dosiahnutý na HP v platnosti, t.j. 6:0. Do pozornosti DK.
3. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.
4. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.
5. ŠTK upozorňuje FK , že zasadnutia všetkých odborných komisií sa uskutočnia vždy v utorok v čase od 16:00 hod. v priestoroch FK SNV.
6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 30.09. - 03.10.2022.
7. Článok 21 SP: Podmienky striedavého štartu hráčov
(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohraných stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.
(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu vyššej súťaže.

DK SOFZ

U. č. 8-30-2022/2023: Denis Širila(1285015, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - vylúčený zanarušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 3.10.2022 // 10.- €
U. č. 8-31-2022/2023: Jaroslav Smotrila(1022136, OFK Matejovce nad Hornádom; VIII L.) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R a AR1) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 3.10.2022 do 16.10.2022 // 10.- €
U. č. 8-32-2022/2023:Marek Biroš(1374781, TJ FC Kluknava; U19) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľačl. 37 ods. 3 DP od 2.10.2022 // 5.- €
U. č. 8-33-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (pokles hráčov družstva hostí pod 7 v prípade, že na stretnutie 7. kola VII. L medzi TJ Slovan Smižany a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcomnastúpili s menej ako 11 hráčmi v stretnutí) - DS: pokuta vo výške 80.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 80,- € + 10.- € - Upozornenie: 50 % na účet TJ Slovan Smižany - vedomie HK SOFZ
U. č. 9-34-2022/2023: DK SOFZ bude počnúc dňom 4.10.2022 uplatňovať nasledovný postup:
1. Ak R udelí ČK a DZ-PR to vo svojej správe potvrdí ako správne udelenú (stanovisko
od KR SFZ si DK SFZ vyžiada, len ak popis priestupku nie je úplný, vyčerpávajúci pre
prijatie disciplinárneho opatrenia, alebo je nejasný).
2. V prípade, že R udelí ČK a DZ-PR ju v svojej správe nepotvrdí (rozhodcovi vyčíta jeho
nesprávne rozhodnutie), v tom prípade si DK SFZ vyžiada od KR SFZ odborný
posudok/vyjadrenie, na základe ktorého postihnutému hráčovi udelí, resp. neudelí
disciplinárne opatrenie (v zmysle Disciplinárneho poriadku).
3. V prípade, že R neudelí ČK a DZ-PR vo svojej správe uvedie, že R nesprávne posúdil
priestupok hráča a mal udeliť ČK, v takomto prípade koná DK SFZ iba na pokyn KR
SFZ (po jej odbornom posudku/vyjadrení sa) v prípadoch, ak sa jedná o surovú hru,
pri ktorej došlo k zraneniu súpera a v prípade hrubého nešportového správania, ako je
úmyselné udretie a úmyselné kopnutie nadmernou silou mimo súboja o loptu (v
zmysle výkladu PF platného od 1.6.2016).
4. Klasifikácia priestupkov a aplikácia pravidiel futbalu, správnosť/nesprávnosť
rozhodnutí rozhodcov/DZ-PR plne spadajú do kompetencie KR SOFZ, ich odborného
posudku/vyjadrenia sa, a následnej komunikácie s DK SOFZ pred prijatímdisciplinárnych opatrení.
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 8. kolo (09.10.2022 o 14:30)

Helcmanovce - Prakovce (10:30) Cehuľa, Harviščák, Revaj
Poráč - Markušovce (10:30) Pekár, Dulovič, Kalická, Kunzo F.
Spartak Bystrany - Mníšek n/H Novotný, Zekuciová, Pavlík J.
Margecany - Odorín Sucheňák, Čuj S., Zekucia

VIII. liga: 7. kolo (09.10.2022 o 14:30)
Sp. Tomášovce - Iliašovce (10:30) Novotný, Pavlík J., Zekuciová
Slovinky - SŠM Bystrany Revaj, Cehuľa, Harviščák
Matejovce n/H - Hnilčík Pekár, Širila, Kalická, Kunzo F.

U19: 7. kolo (08.10.2022 o 14:30)
Margecany - Helcmanovce Žiga T., Chudíček, Kalická
Teplička - Rudňany (09.10.2022 o 10:30) Šofranko, Takáč, Šťastný
Kluknava - Gelnica (09.10.2022 o 11:45) Chudíček, Koňak, Murín

U15 A: 8. kolo (08.10.2022 o 12:15)
Sp. Tomášovce - Odorín (07.10.2022 o 16:00) Nehyla D., Perduľák, Jartys
Rudňany - Markušovce (10:00) Širila, Barčák, Kavulič
Letanovce - Sp. Hrušov (14:30) Dulovič, Pribulová, Tekáčová
SŠM Bystrany - Hrabušice (10.10.2022 o 16:00) Zekucia, Murín, Slavkovský O.
Slovinky - Olcnava (12.10.2022 o 15:00) Pecha, Kovalčík, Nehila B.

U15 B: 5. kolo (08.10.2022 o 12:15)
Gelnica - Helcmanovce (10:30) Chudíček, Kalická, Žiga T.
Kluknava - V. Folkmar Kalická, Žiga T., Chudíček
Prakovce - Margecany (09.10.2022 o 11:30) Žiga T., Čuj T., Korkoš

KR žiada FK 56 Iliašovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 6. kola VIII. Iigy medzi družstvami FK 56 Iliašovce - Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 11.10.2022 do 16:00.

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. kola VII. ligy medzi družstvami OKŠ Spišský Hrušov - TJ Lokomotíva Margecany a konštatuje nasledovné:
Nariadený PVK a osobný trest ČK bola hráčovi D udelená správne v zmysle PF (zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu pred PÚ). Situácie v 13. a 15. minúte R a AR neposúdili v zmysle pravidiel futbalu správne. V 13. minúte sa nejednalo o HMH, v 15. minúte mal R ponechať výhodu v hre.
Záverom je, že námietka je čiastočne opodstatnená.

Zmeny v obsadení R a DZ:
U15 A: 8. kolo (08.10.2022 o 12:15)

Rudňany - Markušovce (10:00) Pavlík J. za Kavuliča
Slovinky - Olcnava (12.10.2022 o 15:00) Žiga T. za Kovalčíka, Šándor za Nehilu B.
U15 B: 5. kolo (08.10.2022 o 12:15)
Prakovce - Margecany (09.10.2022 o 11:30) Slavkovský O. za Čuja T
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383435