Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.11, 27.9.2022

Úradná správa SOFZ č.11

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VIII. liga - 10. kolo: Hnilčík - Iliašovce dňa 30.10.2022 o 10:30 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
2. ŠTK nariaďuje odohrať:
U15 - B - 4. kolo: Veľký Folkmar - Gelnica dňa 03.10.2022 o 16:00 hod. na HP vo Veľkom Folkmari Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Gelnica - 5€ poplatok).
U15 - B - 9. kolo: Gelnica - Veľký Folkmar dňa 07.05.2023 o 10:30 hod. na HP v Gelnici.
3. ŠTK kontumuje:
U19 - 5.kolo: Gelnica - Rudňany - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.
4. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.
5. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.
6. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - B dňa 01.10.2022 od 10:00 na HP na Poráči.
U11 - B
1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce
Kontaktné údaje na trénerov jednotlivých klubov U11:
U11 - B

Spišský Hrušov - Jozef Slamený(0918069569)
Odorín - Martin Krempaský (0907649304)
Poráč - Ľubomír Širila (0911075278)
Rudňany - Dávid Farkašovský (0915905815)
Harichovce - Róbert Šefčík (0903631359)
7. ŠTK upozorňuje FK , že zasadnutia všetkých odborných komisií sa uskutočnia vždy v utorok v čase od 16:00 hod. v priestoroch FK SNV.
8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 24. - 25.09.2022.
9. Článok 21 SP: Podmienky striedavého štartu hráčov
(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohraných stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.
(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu vyššej súťaže.

DK SOFZ

U. č. 7-28-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ: klub OŠK Rudňany: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 5. kola U19 medzi MFK Gelnica a OŠK Rudňany) - DS: pokuta vo výške 130.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/k // 130,- € + 5.- €; Upozornenie: 50 % na účet MFK Gelnica

U. č. 7-29-2022/2023:Peter Kolcun (1184210, FK 56 Iliašovce; VIII. L)- žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov(per rollam) dňa 28.9.2022 takto rozhodla: Podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 27.12.2022 // 10,- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 7. kolo (02.10.2022 o 14:30)

Smižany - Mníšek n/H (10:30) Cehuľa, Barčák, Dulovič, Kunzo F.
Sp. Hrušov - Margecany (10:30) Novotný, Šándor, Zekuciová, Šofranko
Helcmanovce - Spartak Bystrany Pekár, Klinga, Čuj S.
Odorín - Poráč Sucheňák, Kalická, Slavkovský R., Kunzo F.
VIII. liga: 6. kolo (02.10.2022 o 14:30)
SŠM Bystrany - Hnilčík (10:30) Zekucia, Pavlík J., Kalická
Iliašovce - Matejovce n/H Pecha, Cehuľa, Dulovič, Šofranko
Slovinky - Sp. Tomášovce Šándor, Novotný, Zekuciová
U19: 6. kolo (01.10.2022 o 14:30)
Kluknava - Margecany Harviščák, Pecha, Šándor
Helcmanovce - Rudňany Kotrady, Kalická, Revaj
Gelnica - Teplička Harviščák, Kovalčík, Nehila B.
U15 A: 7. kolo (01.10.2022 o 12:15)
Iliašovce - Hrabušice Barčák, Pavlík J., Tekáčová
Slovinky - SŠM Bystrany (02.10.2022 o 12:00) Chudíček, Šťastný, Takáč
Odorín - Rudňany (02.10.2022 o 12:00) Slavkovský O., Korkoš, Čuj T.
Olcnava - Letanovce (02.10.2022 o 13:15) Koňak, Pribulová, Murín
Sp. Hrušov - Sp. Tomášovce (02.10.2022 o 13:30) Jartys, Perduľák, Nehyla D.
U15 B: 4. kolo (01.10.2022 o 12:15)
Margecany - Kluknava Revaj, Kotrady, Kalická
Helcmanovce - Prakovce (02.10.2022 o 12:00) Klinga, Pekár, Čuj S.
V. Folkmar - Gelnica (04.10.2022 o 16:00) Kotrady
U11 B: 2. kolo (01.10.2022 o 10:00)
Ihr. Poráč Širila, Kavulič

KR berie na vedomie pochvalu od TJ FC Kluknava na R Šofranko, AR pribulová zo stretnutia 5. kola U19 medzi družstvami TJ FC Kluknava - FK Slovan Helcmanovce.
KR berie na vedomie pochvalu od TJ FC Kluknava na R Zekuciová, AR Šťastný a Barčák zo stretnutia 3. kola U15 B medzi družstvami TJ FC Kluknava - FK Prakovce.

Zmeny R a DZ:
VII. liga: 7. kolo (02.10.2022 o 14:30)

Sp. Hrušov - Margecany (10:30) Pekár za Novotného
Helcmanovce - Spartak Bystrany Novotný za Pekára
VIII. liga: 6. kolo (02.10.2022 o 14:30)
Slovinky - Sp. Tomášovce Pekár za Novotného
U19: 6. kolo (01.10.2022 o 14:30)
Helcmanovce - Rudňany Revaj ruší sa obsadenie
U15 A: 7. kolo (01.10.2022 o 12:15)
Slovinky - SŠM Bystrany (02.10.2022 o 12:00) Tekáčová za Šťastného
U15 B: 4. kolo (01.10.2022 o 12:15)
Margecany - Kluknava Kalická, Kotrady
Helcmanovce - Prakovce (02.10.2022 o 12:00) Novotný za Pekára
V. Folkmar - Gelnica (03.10.2022 o 16:00) Kotrady, Kalická, Chudíček
U11 C: 2. kolo (01.10.2022 o 10:00)
Ihr. Poráč Šándor za Kavuliča
 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383417