Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.10, 20.9.2022

Úradná správa SOFZ č.10

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

U19 - 5. kolo: Margecany - Teplička dňa 23.09.2022 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Teplička - 5€ poplatok).

U15 - A - 6. kolo: Rudňany - Sp. Hrušov dňa 25.09.2022 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Rudňany - 5€ poplatok).

U15 - A - 6. kolo: Letanovce - Slovinky dňa 25.09.2022 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Slovinky - 5€ poplatok).

U15 - A - 6. kolo: Sp. Tomášovce - Olcnava dňa 23.09.2022 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Olcnava - 5€ poplatok).

U15 - A - 6. kolo: Hrabušice - Markušovce dňa 23.09.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Markušovce - 5€ poplatok).

U15 - B - 4. kolo: Gelnica - Veľký Folkmar dňa 01.10.2022 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

U15 - B - 5. kolo: Gelnica - Helcmanovce dňa 08.10.2022 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

U15 - A - 6. kolo: Bystrany - Iliašovce dňa 24.09.2022 o 11:15 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím IV. ligy SD-PT: Spartak Bystrany - Odorín (bez poplatku). 

U15 - A - 6. kolo: Letanovce - Slovinky dňa 30.09.2022 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Slovinky - 5€ poplatok). 

2. ŠTK kontumuje:
VII. liga - 5.kolo: Sp. Hrušov - Letanovce podľa SP čl. 82 bod 1/g (pokles počtu hráčov družstva H pod 7) a zároveň ponecháva výsledok dosiahnutý na HP v platnosti, t.j. 3:0.

3. ŠTK v súlade s SP čl. 12 bod 1 (zapríčinené 3 kontumácie v priebehu jedného súťažného ročníka), v nadväznosti na čl. 84 vylučuje družstvo ŠK Breznovica Letanovce zo súťaže VII. ligy, zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Do pozornosti DK SOFZ.

4. ŠTK v zmysle RS str. 14 bod 20 (neredloženie fotokópie licencie trénera) odstupuje klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom na riešenie DK SOFZ.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.

6. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

7. ŠTK upozorňuje FK pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavného usporiadateľa, videotećhnika, hlásateľa, trénera, asistenta trénera 1,2,3, vedúcého mužstva, lekára, maséra, fyzioterapeuta,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

8. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - B dňa 01.10.2022 od 10:00 na HP na Poráči.

U11 - B
1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce

2. kolo U11 - C dňa 24.09.2022 od 10:00 na HP v Kojšove.

U11 - C
1. Krompachy
2. Kojšov
3. Mníšek n/H
4. Olcnava

Kontaktné údaje na trénerov jednotlivých klubov U11:

U11 - A
Spišská Nová Ves "B" - Dávid Farkašovský (0915905815)
Teplička - Martin Moščovič(0944513443)
Letanovce - Miroslav Mlynár (0915878233)
Smižany - Peter Dunajčan(0907995311)
Hrabušice - Ján Oravec(0907477805)

U11 - B
Spišský Hrušov - Jozef Slamený(0918069569)
Odorín - Martin Krempaský (0907649304)
Poráč - Ľubomír Širila (0911075278)
Rudňany - Dávid Farkašovský (0915905815)
Harichovce - Róbert Šefčík (0903631359)

U11 - C
Krompachy - Jozef Baluch (0904053044)
Kojšov - Marek Gallo (0908371819)
Mníšek n/H - Matej Žiga(0918465055)
Olcnava - Vladimír Pollák (0915318727)

9. ŠTK pri zmenách ÚHČ a hracích dní bude akceptovať zmeny v zmysle RS, t.j. na pracovné dni aj na dni pracovného pokoja.

10. ŠTK upozorňuje FK , že zasadnutia všetkých odborných komisií sa uskutočnia vždy v utorok v čase od 16:00 hod. v priestoroch FK SNV.

11. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 15. - 18.09.2022.

12. Článok 21 SP: Podmienky striedavého štartu hráčov

(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.

(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu vyššej súťaže.

DK SOFZ

U. č. 6-22-2022/2023:Juraj Junga(1376885, FK Slovan Helcmanovce; U19) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážkaAR) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 16.09.2022 do 16.10.2022 // 5.- €
U. č. 6-23-2022/2023:Adam Kolej(1427314, FK 56 Iliašovce; U15-A) - vylúčený zanarušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie dosiahnutia gólu zakázaným hraním rukou v PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 16.09.2022 // 5.- €
U. č. 6-24-2022/2023:klub ŠK Breznovica Letanovce: porušenie predpisu alebo rozhodnutia podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (vylúčenie mužstva seniorov zo súťaže VII. L po 3. kontumácii) - DS: pokuta vo výške 350.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/m2 (per analogiam) s použitím RS/A/7/m5 // 350,- € + 10.- €
U. č. 6-25-2022/2023:z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: porušenie predpisu alebo rozhodnutia podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nepredloženie trénerskej licencie v zmysle RS a na základe nariadenia ŠTK SOFZ) - DS: pokuta vo výške 90.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/m // 90,- € + 10.- €
U. č. 6-26-2022/2023:František Uhrín(R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (nesprávny popis priestupku zo strany R, za ktorý sa napomína - 87. min. stretnutia FK Prakovce - TJ Baník Poráč) - DS: pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 1 týždeň, podľa čl. 63 ods. 2 písm. a) DP od 20.9.2022 do 27.9.2022 // bez poplatku
U. č. 6-27-2022/2023: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 5 písm. c) DP vzala na vedomie podanie R zo stretnutia 5. kola VII. L medzi FK Prakovce a TJ Baník Poráč bez prijatia ďalších opatrení,pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania // bez poplatku
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VII. liga: 6. kolo (25.09.2022 o 15:00)
Poráč - Sp. Hrušov odohrané
Mníšek n/H - Markušovce Cehuľa, Barčák, Pavlík J.
Spartak Bystrany - Smižany Pekár, Čuj S., Kalická, Šofranko
Margecany - Prakovce Sucheňák, Slavkovský R., Zekuciová, Švarc
VIII. liga: 5. kolo (25.09.2022 o 15:00)
Slovinky - Matejovce n/H (10:30) Žiga T., Šándor, Pecha, Kunzo F.
Sp. Tomášovce - SŠM Bystrany Zekucia, Širila
Iliašovce - Hnilčík Revaj, Dulovič, Pecha, Kunzo F.
U19: 5. kolo (24.09.2022 o 15:00)
Margecany - Teplička (23.09.2022 o 16:00) Pecha, Chudíček, Kalická
Gelnica - Rudňany Žiga T., Pecha,Kalická
Kluknava - Helcmanovce (25.09.2022 o 12:15) Šofranko, Pribulová
U15 A: 6. kolo (24.09.2022 o 12:45)
Sp. Tomášovce - Olcnava (23.09.2022 o 16:00) Dulovič, Jartys, Nehyla D.
Hrabušice - Markušovce (23.09.2022 o 16:30) Klinga, Koňak, Kavulič
SŠM Bystrany - Iliašovce Pavlík J., Slavkovský O., Korkoš
Rudňany - Sp. Hrušov (25.09.2022 o 10:00) Širila, Kavulič, Čuj T.
Letanovce - Slovinky (25.09.2022 o 15:00) Perduľák, Murín, Tekáčová
U15 B: 3. kolo (24.09.2022 o 12:45)
V. Folkmar - Helcmanovce Pecha, Žiga T.,Kalická
Kluknava - Prakovce Zekuciová, Šťastný, Takáč
Gelnica - Margecany (25.09.2022 o 10:30) Chudíček, Kalická
KR berie na vedomie pochvalu od TJ Slovan Smižany na R Baldovský, AR Pecha a Slavkovský R. zo stretnutia 5. kola VII. ligy medzi družstvami Slovan FO Markušovce - TJ Slovan Smižany.
KR považuje podnet od TJ Lokomotíva Margecany za opodstatnený.
KR považuje podnet od FK Prakovce za opodstatnený.
KR žiada všetky kluby VII. Ligy o zaslanie videozáznamov zo stretnutí 6. kola hraných v dňoch 25.09.2022. Videozáznamy je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 27.09.2022 do 16:00.
KR upozorňuje všetkých R na dôsledné vypisovanie zápisov zo stretnutí a zároveň na správne popisovanie osobných trestov v zmysle Pravidiel futbalu pod hrozbou disciplinárnych sankcií.

Zmeny v obsadení R a DZ:
U15 A: 6. kolo (24.09.2022 o 12:45)

Hrabušice - Markušovce (23.09.2022 o 16:30) Koňak za Klingu (R), Perduľák za Koňaka (AR1)

U15 B: 3. kolo (24.09.2022 o 12:45)
Kluknava - Prakovce Barčák za Takáča

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383482