Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.9, 13.9.2022

Úradná správa SOFZ č.9

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

U19 - 4. kolo: Teplička - Kluknava dňa 18.09.2022 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Teplička - 5€ poplatok).

U15 - A - 1. kolo: Slovinky - Iliašovce dňa 15.09.2022 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Slovinky - 5€ poplatok).

U15 - A - 7. kolo: Sp. Hrušov - Sp. Tomášovce dňa 02.10.2022 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

U15 - B - 2. kolo: Prakovce - Gelnica dňa 15.09.2022 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Prakovce - 5€ poplatok).

2. ŠTK nariaďuje odohrať:
U15 - B - 4. kolo: Veľký Folkmar - Gelnica dňa 01.10.2022 o 11:45 hod. na HP v Gelnici. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).
U15 - B - 9. kolo: Gelnica - Veľký Folkmar dňa 07.05.2023 o 10:30 hod. na HP vo Veľkom Folkmari.

3. ŠTK berie na vedomie podanie klubu Telovýchovná jednota Futbalový klub - KOJŠOV cez ISSF systém zo dňa 12.09.2022 o zrušení turnaja U11 - C, ktorý sa mal organizovať dňa 10.09.2022 pre nepriaznivé počasie a zároveň berie na vedomie náhradný termín organizovania turnaja (viď bod 7 ÚS).

4. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.

5. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

6. ŠTK upozorňuje FK pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavného usporiadateľa, videotećhnika, hlásateľa, trénera, asistenta trénera 1,2,3, vedúcého mužstva, lekára, maséra, fyzioterapeuta,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

7. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - A dňa 15.09.2022 od 09:00 hod. na HP v Hrabušiciach.

U11 - A
1. Spišská Nová Ves "B"
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Hrabušice

2. kolo U11 - B dňa 15.09.2022 od 10:00 na HP v Odoríne.
3. kolo U11 - B dňa 01.10.2022 od 10:00 na HP na Poráči.

U11 - B
1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce

2. kolo U11 - C dňa 24.09.2022 od 10:00 na HP v Kojšove.
3. kolo U11 - C dňa 15.09.2022 od 9:00 na HP v Krompachoch.

U11 - C
1. Krompachy
2. Kojšov
3. Mníšek n/H
4. Olcnava

Kontaktné údaje na trénerov jednotlivých klubov U11:

U11 - A
Spišská Nová Ves "B" - Dávid Farkašovský (0915905815)
Teplička - Martin Moščovič(0944513443)
Letanovce - Miroslav Mlynár (0915878233)
Smižany - Peter Dunajčan(0907995311)
Hrabušice - Ján Oravec(0907477805)

U11 - B
Spišský Hrušov - Jozef Slamený(0918069569)
Odorín - Martin Krempaský (0907649304)
Poráč - Ľubomír Širila (0911075278)
Rudňany - Dávid Farkašovský (0915905815)
Harichovce - Róbert Šefčík (0903631359)

U11 - C
Krompachy - Jozef Baluch (0904053044)
Kojšov - Marek Gallo (0908371819)
Mníšek n/H - Matej Žiga(0918465055)
Olcnava - Vladimír Pollák (0915318727)

8. ŠTK pri zmenách ÚHČ a hracích dní bude akceptovať zmeny v zmysle RS, t.j. na pracovné dni aj na dni pracovného pokoja.

9. ŠTK vyzýva TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom o predloženie fotokópií licencie trénerov v súlade s RS str. 14 bod 20 pod disciplinárnymi následkami.

10. ŠTK upozorňuje FK , že zasadnutia všetkých odborných komisií sa uskutočnia vždy v utorok v čase od 16:00 hod. v priestoroch FK SNV.

11. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 10. - 11.09.2022.

12. Článok 21 SP: Podmienky striedavého štartu hráčov

(2) Za družstvo klubu nižšej súťaže môžu štartovať v stretnutí hráči družstva klubu vyššej súťaže oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za družstvo klubu vyššej súťaže v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici majstrovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči družstva klubu vyššej súťaže bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za družstvo klubu vyššej súťaže. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.

(3) Za družstvo klubu nižšej súťaže môže v súťažnom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov družstva klubu vyššej súťaže.

DK SOFZ

U. č. 5-16-2022/2023:Jozef Suchý(1238511, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - po konzultácii veci s KR SOFZ a po zaujatí jej odborného stanoviska DK SOFZ takto v senáte rozhodla:
i) podľa čl. 78 ods. 4 písm. d) DP s použitím čl. 37 ods. 13 DP zastavuje konanie, pretože rozhodnutie o vine nie je možné z iného dôvodu - popis R a DZ stretnutia previnenia, za ktoré R 2. krát napomínal hráča, nenapĺňa znaky priestupku, za ktorý sa napomína, resp. udeľuje ŽK;
ii) podľa č. 37 ods. 13 DP zrušujú sa účinky vylúčenia pre hráča;
// bez poplatku - na vedomie sekretár SOFZ: v ISSF systéme vykonať zmenu a anulovať 2. napomínanie hráča
U. č. 5-17-2022/2023:Igor Šveda(1286885, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 12.9.2022 // 10.- €
U. č. 5-18-2022/2023:Marián Jánošik(1199692, Slovan FO Markušovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 12.9.2022 // 10.- €
U. č. 5-19-2022/2023: Peter Kolcun(1184210, FK 56 Iliašovce; VIII. L)-priestupok na vylúčenie za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určenýchpriestoroch alebo v areáli štadiónapodľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (vyhrážky voči R po stretnutí pri odchode z HP do určených priestorov) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 12.9.2022 do 9.10.2022 // 10.- €
U. č. 5-20-2022/2023:klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: porušenie predpisu alebo rozhodnutia podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (na základe zápisu o stretnutí: vyhotovenie nekompletného/do 35. min./ videozáznamu zo stretnutia 4. kola VII. L medzi TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom a OKŠ Spišský Hrušov) - DS: pokuta vo výške 90.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/m // 90,- € + 10.- €
U. č. 5-21-2022/2023:Vzhľadom na U.č. 5-16-2022/2023: Miroslav Revaj(R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (nesprávny popis priestupku zo strany R, za ktorý sa napomína) - DS: pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 1 týždeň, podľa čl. 63 ods. 2 písm. a) DP od 13.9.2022 do 20.9.2022 // bez poplatku
U. č. 5-22-2022/2023:Vzhľadom na U.č. 5-16-2022/2023: Peter Pavlík(DZ) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP + poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP(nesprávny popis priestupku zo strany DZ, za ktorý sa napomína + neprístojné správanie sa a hrubá urážka predsedu SOFZ a člena KR SOFZ na riadnom zasadnutí odborných komisií dňa 13.9.2022) - DS: trestanie za viac disciplinárnych previnení - DS sa ukladá za disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k druhému sa prihliadlo ako k priťažujúcej okolnosti: pozastavenie výkonu funkcie pozorovateľa rozhodcu a delegáta zväzu na 2 mesiace, podľa34 ods. 7 DP, čl. 63 ods. 2 písm. a) DP od 13.9.2022 do 13.11.2022 // bez poplatku
U. č. 5-21-2022/2023:DK SOFZ berie na vedomie späťvzatie odvolania (včas podaného) klubu OKŠ Spišský Hrušov podaného prostredníctvom ISSF systému proti rozhodnutiu DK SOFZ - U. č. 3-11-2022/2023:// bez poplatku
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP)

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 5. kolo (18.09.2022 o 15:00)

Prakovce - Poráč (10:30) Pekár, Harviščák, Pavlík J., Tkáčik
Markušovce - Smižany (10:30) Baldovský, Pecha, Slavkovský R.
Sp. Hrušov - Letanovce Novotný, Klinga, Uhrín
Helcmanovce - Margecany Pekár, Pavlík J., Harviščák, Tkáčik
Odorín - Mníšek n/H Cehuľa, Čuj S., Kalická

VIII. liga: 4. kolo (18.09.2022 o 15:00)
Hnilčík - Slovinky (17.09.2022) Sucheňák, Cehuľa, Žiga T., Tkáčik
SŠM Bystrany - Iliašovce (10:30) Cehuľa, Čuj S., Kalická
Matejovce n/H - Sp. Tomášovce Pecha, Širila, Slavkovský R., Kunzo F.

U19: 4. kolo (17.09.2022 o 15:00)
Rudňany - Margecany (15.09.2022 o 15:30) Uhrín, Kavulič, Takáč
Helcmanovce - Gelnica Širila, Pavlík J., Pribulová
Teplička - Kluknava (18.09.2022 o 10:00) Uhrín, Korkoš, Murín

U15 A: 5. kolo (17.09.2022 o 12:30)
Letanovce - SŠM Bystrany (15:00) Harviščák, Slavkovský O., Tekáčová
Odorín - Hrabušice (18.09.2022) Perduľák, Nehyla D., Jartys
Slovinky - Sp. Tomášovce (18.09.2022) Žiga T., Nehila B., Kovalčík
Markušovce - Iliašovce (18.09.2022 o 13:15) Slavkovský R., Pecha, Koňak
Olcnava - Rudňany (18.09.2022 o 13:15) Uhrín, Čuj T., Chudíček

U15 B: 2. kolo (17.09.2022 o 12:30)
Prakovce - Gelnica (15.09.2022 o 14:00) Žiga T., Pecha, Pribulová
Margecany - V. Folkmár (12:45) Pavlík J., Širila, Pribulová
Helcmanovce - Kluknava (18.9.2022) Harviščák, Pavlík J., Pekár

KR pozýva DZ SOFZna svoje zasadnutie konané dňa 20.09.2022 o 16:00.
KR žiada všetky kluby VII. Ligy o zaslanie videozáznamov zo stretnutí 4. kola hraných v dňoch 10-11.09.2022. Videozáznamy je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 20.09.2022 do 16:00.
KR žiada všetky kluby VII. Ligy o zaslanie videozáznamov zo stretnutí 5. kola hraných v dňoch 17-18.09.2022. Videozáznamy je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 20.09.2022 do 16:00.

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 5. kolo (18.09.2022 o 15:00)

Prakovce – Poráč (10:30)Uhrín za Pekára

Sp. Hrušov – LetanovceUhrín ruší sa obsadenie

Helcmanovce – MargecanyUhrín za Pekára

 

U19: 4. kolo (17.09.2022 o 15:00)

Teplička – Kluknava (18.09.2022 o 10:00)Pekár za Uhrína, Murín ruší sa obsadenie

 

U15 A: 5. kolo (17.09.2022 o 12:30)

Letanovce – SŠM Bystrany (15:00)Kalická za Slavkovského O., Tekáčová ruší sa obsadenie

Slovinky – Sp. Tomášovce (18.09.2022)Kovalčík, Nehila B.

Olcnava – Rudňany (18.09.2022 o 13:15)Slavkovský O., Čuj T.

 

U15 B: 2. kolo (17.09.2022 o 12:30)

Helcmanovce – Kluknava (18.9.2022)Uhrín za Pekára


 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383464