Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.8, 6.9.2022

Úradná správa SOFZ č.8

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15 - A - 4. kolo: Iliašovce - Odorín dňa 09.09.2022 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Odorín - 5€ poplatok).
U15 - A - 4. kolo: Bystrany - Markušovce dňa 10.09.2022 o 11:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím IV. ligy SD-PT: Spartak Bystrany - Ľubica (bez poplatku).

2. ŠTK zamieta podanie OKŠ Spišský Hrušov o zmenu ÚHČ stretnutia 4. kola - Mníšek n/H - Sp. Hrušov podľa RS str. 14 bod 19/b (Riadiaci orgán súťaže žiadosť FK podloženú vzájomnou dohodou o zmenu hracieho času z 10:30 na ÚHČ nebude akceptovať).

3. ŠTK kontumuje:
VII. liga - 3.kolo: Helcmanovce - Letanovce - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. ŠTK berie na vedomie U.č. 4 - 14 - 2022/2023 DK, bod ii) ohľadne kontumácie stretnutia 2. kola VIII. ligy - Iliašovce - Sp. Tomášovce z 2:1 na 3:0 v prospech FK 56 Iliašovce.

5. ŠTK neprejednala podanie OKŠ Spišský Hrušov, pretože nie je vecne príslušná na jeho prejednanie.

6. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.

7. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

8. ŠTK upozorňuje FK pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavného usporiadateľa, videotećhnika, hlásateľa, trénera, asistenta trénera 1,2,3, vedúcého mužstva, lekára, maséra, fyzioterapeuta,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

9. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - A dňa 15.09.2022 od 09:00 hod. na HP v Hrabušiciach.

U11 - A
1. Spišská Nová Ves "B"
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Hrabušice

2. kolo U11 - B dňa 15.09.2022 od 10:00 na HP v Odoríne.
3. kolo U11 - B dňa 01.10.2022 od 10:00 na HP na Poráči.

U11 - B
1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce

2. kolo U11 - C dňa 10.09.2022 od 10:00 na HP v Kojšove
3. kolo U11 - C dňa 15.09.2022 od 9:00 na HP v Krompachoch.

U11 - C
1. Krompachy
2. Kojšov
3. Mníšek n/H
4. Olcnava

10. ŠTK pri zmenách ÚHČ a hracích dní bude akceptovať zmeny v zmysle RS, t.j. na pracovné dni aj na dni pracovného pokoja.

11. ŠTK vyzýva FK Slovan Helcmanovce a TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom o predloženie fotokópií licencie trénerov v súlade s RS str. 14 bod 20 pod disciplinárnymi následkami.

12. ŠTK upozorňuje FK , že zasadnutia všetkých odborných komisií sa uskutočnia vždy v utorok v čase od 16:00 hod. v priestoroch FK SNV.

13. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 02. - 04.09.2022.

DK SOFZ
U. č. 4-12-2022/2023:
Marek Mazur(1357942, OFK Matejovce nad Hornádom; VIII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 4.9.2022 // 10.- €
U. č. 4-13-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ: klub ŠK Breznovica Letanovce: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 2. kola VII. L medzi FK Slovan Helcmanovce a ŠK Breznovica Letanovce) - DS: pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/k // 150,- € + 10.- €; Upozornenie: 100 % na účet SOFZ, stretnutie bolo zrušené;
U. č. 4-14-2020/2021: hráč Ľubomír Kršiak (1210694, OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VIII. L) + družstvo dospelých OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce + klub OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce - telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestorochpodľa čl. 49 ods. 1 písm. e) DP (vylúčenie po 2. ŽK a následné násilné vyrazenie píšťalky z úst R na hracej ploche po udelení 2. ŽK previnilcovi v nadstavenom čase 2. polčasu súťažného stretnutia 2. kola VIII. L medzi FK 56 Iliašovce a OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí, správy PR, výsluchov dotknutých osôb, videozáznamu zo stretnutia, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senátetakto rozhodla a ukladá tieto DS:
i) klub OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce - pokuta vo výške250.- €podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 4 DP a RS/A/7/d
ii) družstvo dospelých OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce - kontumácia stretnutia z 2:1 na 3:0 v prospech FK 56 Iliašovce podľa čl. 31 ods. 1 DP, čl. 49 ods. 4 DP- na vedomie ŠTK SOFZ
iii) hráč Ľubomír Kršiak (1210694, OFK Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VIII. L) - DS:trestanie za viac disciplinárnych previnení - DS sa ukladá za disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k druhému sa prihliadlo ako k priťažujúcej okolnosti: pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace (12 týždňov) vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať,podľa čl. 34 ods. 8 DP, čl. 49 ods. 2 písm. e) DP od 5.9.2022 do 07.05.2023s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky(trvá od 31.10.2022 do 9.4.2023)podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP (8 týždňov vykoná v jesennej časti súť. roč. 2022/2023, 4 týždne vykoná v jarnej časti súť. roč. 2022/2023)
// 250,- €+ 10,- €; Upozornenie: V prípade kontumácie stretnutia sa napomenutia a vylúčenia udelené v stretnutí zarátavajú do evidencie napomenutí a vylúčení.
U. č. 4-15-2022/2023:OPRAVA Rozpisu súťaže 2022/2023: časť RS/A/m má správne znieť: 50,- € až 700,- € - tak to schválila Riadna Konferencia SOFZ dňa 9.7.2022, avšak z dôvodu chyby tlače sa objavil pôvodný údaj 30,- € až 400,- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 7. a 8. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný;
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  
7/ Poplatok za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK SOFZ je v zmysle RS/A/7/m4 u dospelých 150,-€ a u mládeže 100,- €, pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.(čl. 78 ods. 5 DP) 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 4. kolo (11.09.2022 o 15:30)

Mníšek n/H - Sp. Hrušov (10:30) Revaj, Kalická,Barčák Pavlík P.
Smižany - Odorín (10:30) Novotný, Zekucia, Pavlík J., Kunzo V.
Poráč - Helcmanovce (10:30) Uhrín, Harviščák, Kunzo F.
Spartak Bystrany - Markušovce Cehuľa, Barčák, Slavkovský R.,Šofranko
Letanovce - Prakovce Sucheňák, Revaj, Kunzo F.
VII. liga: 6. kolo (15.09.2022 o 15:30)
Poráč - Sp. Hrušov Novotný, Revaj, Harviščák, Šofranko
VIII. liga: 3. kolo (11.09.2022 o 15:30)
Sp. Tomášovce - Hnilčík (10:30) Cehuľa, Slavkovský R.
Slovinky - Iliašovce Uhrín, Harviščák, Kalická, Švarc
Matejovce n/H - SŠM Bystrany Zekucia, Novotný, Pavlík J., Tkáčik
U19: 3. kolo (10.09.2022 o 15:30)
Margecany - Gelnica Kotrady, Kalická
Kluknava - Rudňany (11.09.2022 o 12:45) Šofranko, Pribulová
Teplička - Helcmanovce (15.09.2022 o 14:00) Dulovič, Slavkovský R., Slavkovský O.
U15 A: 4. kolo (10.09.2022 o 13:15)
Iliašovce - Odorín (09.09.2022 o 17:00) Žiga T., Tekáčová, Čuj T.
SŠM Bystrany - Markušovce (11:30) Pavlík J., Širila, Kavulič
Sp. Tomášovce - Letanovce Dulovič, Barčák, Chudíček
Hrabušice - Sp. Hrušov (11.09.2022) Perduľák, Jartys, Nehyla D.
Rudňany - Slovinky (21.09.2022 o 15:00) Harviščák, Takáč, Korkoš
U15 B: 1. kolo (10.09.2022 o 13:15)
V. Folkmar - Prakovce Kalická, Kotrady
Gelnica - Kluknava (11.09.2022 o 10:30) Pecha, Kovalčík, Nehila B.
Margecany - Helcmanovce (11.09.2022 o 14:00) Pecha, Nehila B., Kovalčík
U11 B: 2. kolo (15.09.2022 o 10:00)
Ihr. Odorín Klinga, Koňak
U11 C: 2. kolo (10.09.2022 o 10:00)
Ihr. Kojšov Kalická, Kotrady
U11 A: 3. kolo (15.09.2022 o 09:00)
Ihr. Hrabušice Širila, Murín
U11 C: 3. kolo (15.09.2022 o 09:00)
Ihr. Krompachy Chudíček, Šťastný

KR žiada všetky kluby VII. Ligy o zaslanie videozáznamov zo stretnutí 3. kola hraných v dňoch 03-04.09.2022. Videozáznamy je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 13.09.2022 do 16:00.
KR pozýva DZ SOFZ na svoje zasadnutie dňa 13.09.2022 o 16:00.

Zmeny v obsadení R a DZ:

VII. liga: 6. kolo (11.09.2022 o 15:30)
Smižany - Odorín (10:30) Novotný, Pavlík J., Kunzo V.

VII. liga: 6. kolo (15.09.2022 o 15:30)
Poráč - Sp. Hrušov Sucheňák za Novotného

VIII. liga: 3. Kolo (11.09.2022 o 15:30)

Matejovce n/H - SŠM Bystrany Novotný, Pavlík J., Tkáčik

U19: 3. kolo (10.09.2022 o 15:30)

Teplička - Helcmanovce (15.09.2022 o 14:00) Švajkaza Slavkovského R.

U15 A: 1. kolo
Slovinky - Iliašovce (14.09.2022 o 15:30) Kalická, Chudíček
U15 A: 4. kolo (10.09.2022 o 13:15)
SŠM Bystrany - Markušovce (11:30) Pribulováza Kavuliča
Hrabušice - Sp. Hrušov (11.09.2022) Chudíček za Nehylu D.

U11 A: 3. kolo (15.09.2022 o 09:00)
Ihr. Hrabušice Pavlík J. za Širilu

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383431