Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.7, 30.8.2022

Úradná správa SOFZ č.7

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 4. kolo: Rudňany - Margecany dňa 15.09.2022 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
U19 - 6. kolo: Gelnica - Teplička dňa 02.10.2022 o 14:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - Juh Gelnica - Lokomotíva Košice (bez poplatku).
U19 - 8. kolo: Gelnica - Margecany dňa 16.10.2022 o 14:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - Juh Gelnica - Rožňava (bez poplatku).
U15 - A - 4. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 21.09.2022 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

2. ŠTK na základe predloženia originálu štartu hráča Lukáša Pechu (ERP: 1405588) družstva TJ Spartak Bystrany (VII. liga) vo vyššej vekovej kategórií (ostaršenie) konštatuje, že predložené potvrdenie je platné podľa SP čl. 46 bod 2 a zároveň ponecháva výsledok stretnutia VII. ligy - 1. kolo: Poráč - Sp. Bystrany dosiahnutý na HP v platnosti, t. j. 2 : 3.

3. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.

4. ŠTK berie na vedomie podanie klubov TJ Družstevník Odorín, TJ Baník Poráč, TJ FK Kojšov, FK Pokrok SEZ Krompachy, ŠK Breznovica Letanovce, OŠK Rudňany, ŠK Harichovce a FK Olcnava o menách a telefónnych číslach trénerov U11 a zároveň vyzýva ostatné kluby o nahlásenie týchto údajov.

5. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

6. ŠTK upozorňuje FK pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavného usporiadateľa, videotećhnika, hlásateľa, trénera, asistenta trénera 1,2,3, vedúcého mužstva, lekára, maséra, fyzioterapeuta,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

7. ŠTK nariaďuje odohrať:
2. kolo U11 - A dňa 02.09.2022 od 09:00 hod. na HP v Smižanoch.

U11 - A
1. Spišská Nová Ves "B"
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Hrabušice

2. kolo U11 - B dňa 15.09.2022 od 10:00 na HP v Odoríne.
3. kolo U11 - B dňa 01.10.2022 od 10:00 na HP na Poráči.

U11 - B
1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce

2. kolo U11 - C dňa 10.09.2022 od 10:00 na HP v Kojšove
3. kolo U11 - C dňa 15.09.2022 od 9:00 na HP v Krompachoch.

U11 - C
1. Krompachy
2. Kojšov
3. Mníšek n/H
4. Olcnava

8. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu UHČ a hracích dní vo všetkých súťažiach bude akceptované výlučne len na dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky). Žiadosti mimo týchto dní budú zamietnuté.

9. ŠTK vyzýva kluby VII. ligy o predloženie fotokópií licencií trénerov v termíne do 06.09.2022 pod disciplinárnymi následkami.

10. ŠTK upozorňuje FK , že zasadnutia všetkých odborných komisií sa uskutočnia vždy v utorok v čase od 16:00 hod. v priestoroch FK SNV.

11. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 20. - 21.08.2022 a 27. - 29.08.2022.

12. ŠTK na základe podania ŠK Breznovica Letanovce cez ISSF systém zo dňa 02.09.20222 ruší stretnutie VII. ligy - 3. kolo: Helcmanovce - Letanovce. 

DK SOFZ

U. č. 3-8-2022/2023:Vincent Horváth(1320455, TJ Spartak Bystrany; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.8.2022 // 10.- €
U. č. 3-9-2022/2023:Patrik Hurajt(1207327, TJ Slovan Smižany; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.8.2022 // 10.- €
U. č. 3-10-2022/2023:Maroš Sucheňák(R) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 30.11.2022 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP //
U. č. 3-11-2022/2023: z podnetu KR SOFZ: klub OKŠ Spišský Hrušov: porušenie predpisu alebo rozhodnutia podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nedodanie videozáznamu zo stretnutia 1. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a TJ Družstevník Odorín na základe výzvy KR SOFZ) - DS: pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 5 DP a RS/A/7/m // 150,- € + 10.- €  

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.  

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 3. kolo (04.09.2022 o 15:30)

Helcmanovce - Letanovce (10:30) Uhrín, Pekár, Zekuciová, Pavlík P.
Margecany - Spartak Bystrany (10:30) Novotný, Harviščák, Barčák, Šofranko
Prakovce - Mníšek n/H Pekár, Uhrín, Zekuciová, Pavlík P.
Odorín - Markušovce Sucheňák, Zekucia, Pecha, Švarc
Sp. Hrušov - Smižany Cehuľa, Barčák, Harviščák

VIII. liga: 2. kolo (04.09.2022 o 15:30)
Hnilčík - Matejovce n/H (03.09.2022) Revaj, Šándor, Pavlík J., Pavlík P.
SŠM Bystrany - Slovinky (10:30) Cehuľa, Širila, Klinga
Iliašovce - Sp. Tomášovce Žiga T., Dulovič, Švajka, Tkáčik

U19: 2. kolo (03.09.2022 o 15:30)
Helcmanovce - Margecany Kotrady, Kalická
Rudňany - Teplička (04.09.2022 o 10:30) Šándor, Pribulová
Gelnica - Kluknava (04.09.2022) Šándor, Kovalčík

U15 A: 3. kolo (03.09.2022 o 13:15)
Sp. Tomášovce - SŠM Bystrany Dulovič, Tekáčová
Sp. Hrušov - Iliašovce Harviščák, Koňak
Letanovce - Rudňany (15:30) Pecha, Murín
Odorín - Markušovce (04.09.2022 o 13:00) Pecha, Čuj T.
Olcnava - Hrabušice (04.09.2022) Širila, Nehila B.

U11 A: 2. kolo (02.09.2022 o 09:00)
Ihr. Smižany Korkoš, Slavkovský O.

KR odstupuje OKŠ Spišský Hrušov na DK z dôvodu nezaslania videozáznamu zo stretnutia 1. kola VII. ligy.
KR žiada FK Slovan Helcmanovce na základe vlastných zistení o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 1. kola VII. ligy medzi družstvami FK Slovan Helcmanovce - TJ Slovan Smižany. Videozáznam je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 06.09.2022 do 16:00.
KR žiada všetky kluby VII. Ligy o zaslanie videozáznamov zo stretnutí 2. kola hraných v dňoch 28-29.08.2022. Videozáznamy je potrebné doručiť do najbližšieho zasadnutia odborných komisií, t.j. do 06.09.2022 do 16:00.
KR berie na vedomie pochvalu od FK Prakovce na R Revaj, AR Novotný a Uhrín zo stretnutia 2. kola VII. ligy medzi družstvami TJ Slovan Smižany - FK Prakovce.

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: 3. kolo (04.09.2022 o 15:30)

Helcmanovce - Letanovce (10:30) stretnutie zrušené
Margecany - Spartak Bystrany (10:30) Dulovič za Barčáka
Odorín - Markušovce Kunzo F. zaŠvarca
Sp. Hrušov - Smižany Dulovič za Barčáka

VIII. liga: 2. kolo (04.09.2022 o 15:30)
Iliašovce - Sp. Tomášovce Barčák za Duloviča

U15 A: 3. kolo (03.09.2022 o 13:15)
Sp. Hrušov - Iliašovce Barčák za Koňaka

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383411