Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.6, 23.8.2022

Úradná správa SOFZ č.6

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - 1. kolo: Rudňany - Helcmanovce dňa 01.09.2022 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Rudňany - poplatok 5€).
U19 - 3. kolo: Teplička - Helcmanovce dňa 15.09.2022 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
U19 - 4. kolo: Teplička - Kluknava dňa 18.09.2022 o 10:30 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatok).
U19 - 7. kolo: Teplička - Rudňany dňa 09.10.2022 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
U19 - 10. kolo: Teplička - Margecany dňa 28.10.2022 o 14:30 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
U15 - B - 1. kolo: Margecany - Helcmanovce dňa 11.09.2022 o 14:00 hod. podľa RS str. 12 bod 18/b (bez poplatku).
U15 - A - 2. kolo: Bystrany - Odorín dňa 27.08.2022 o 12:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím IV. ligy SD-PT: Spartak Bystrany - Jamník (bez poplatku).

2 ŠTK nariaďuje odohrať:
U19 - 1. kolo: Kluknava - Margecany dňa 27.08.2022 o 15:00 hod. na HP v Margecanoch. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Kluknava - poplatok 5€).
U19 - 6. kolo: Margecany - Kluknava dňa 01.10.2022 o 14:30 hod. na HP v Kluknave.

3. ŠTK dôrazne upozorňuje R a DZ o dôslednú kontrolu ostaršenia v súlade s pokynmi vydanými na seminári pod disciplinárnymi následkami.

4. ŠTK vyzýva TJ Spartak Bystrany o predloženie originálu ostaršenia hráča - Lukáš Pecha ERP 1405588 v súlade s čl. 46 bod 2 v termíne do 30.08.2022.

5. ŠTK kontumuje:
U15 - A - 1.kolo: Rudňany - Bystrany podľa SP čl. 82 bod 1/g (pokles počtu hráčov družstva H pod 7) a zároveň ponecháva výsledok dosiahnutý na HP v platnosti, t.j. 5:0. Do pozornosti DK.

6. ŠTK berie na vedomie podanie klubov TJ Družstevník Odorín, TJ Baník Poráč, TJ FK Kojšov, FK Pokrok SEZ Krompachy o menách a telefónnych číslach trénerov U11 a zároveň vyzýva ostatné kluby o nahlásenie týchto údajov.

7. ŠTK upozorňuje FK vo všetkých súťažiach, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené minimálne 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

8. ŠTK upozorňuje FK pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavného usporiadateľa, videotećhnika, hlásateľa, trénera, asistenta trénera 1,2,3, vedúcého mužstva, lekára, maséra, fyzioterapeuta,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

9. ŠTK nariaďuje odohrať:
1. kolo U11 - A dňa 29.08.2022 od 10:00 hod. na HP v Letanovciach.
2. kolo U11 - A dňa 02.09.2022 od 09:00 hod. na HP v Smižanoch.

U11 - A
1. Spišská Nová Ves "B"
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Hrabušice

1. kolo U11 - B dňa 29.08.2022 od 10:00 na HP v Harichovciach.
2. kolo U11 - B dňa 15.09.2022 od 10:00 na HP v Odoríne.
3. kolo U11 - B dňa 01.10.2022 od 10:00 na HP na Poráči.

U11 - B
1. Spišský Hrušov
2. Odorín
3. Poráč
4. Rudňany
5. Harichovce

1. kolo U11 - C dňa 29.08.2022 od 10:00 na HP v Olcnave.
2. kolo U11 - C dňa 10.09.2022 od 10:00 na HP v Kojšove
3. kolo U11 - C dňa 15.09.2022 od 9:00 na HP v Krompachoch.

U11 - C
1. Krompachy
2. Kojšov
3. Mníšek n/H
4. Olcnava

10. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu UHČ a hracích dní vo všetkých súťažiach bude akceptované výlučne len na dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky). Žiadosti mimo týchto dní budú zamietnuté.

11. ŠTK vyzýva kluby VII. ligy o predloženie fotokópií licencií trénerov v termíne do 06.09.2022 pod disciplinárnymi následkami.

12. ŠTK kontumuje:
VII. liga - 1.kolo: Margecany - Letanovce podľa SP čl. 82 bod 1/g (pokles počtu hráčov družstva H pod 7) a zároveň ponecháva výsledok dosiahnutý na HP v platnosti, t.j. 5:0.

13. ŠTK žiada kluby VII. a VIII. ligy o uctenie si pamiatky zosnulého delegáta SOFZ p. Jozefa Tornaya minútou ticha počas všetkých stretnutí VII. a VIII. ligy najbližšieho hracieho kola. 

DK SOFZ

U. č. 2-4-2022/2023:Jozef Suchý(1238511, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 22.8.2022 // 10.- €
U. č. 2-5-2022/2023: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ SŠM Bystrany:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (pokles hráčov družstva hostí pod 7 za situácie, že na stretnutie 1. kola U15-A medzi OŠK Rudňany a TJ SŠM Bystrany nastúpili s menej ako 11 hráčmi) - DS: pokuta vo výške 60.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1, ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 60,- €+ 5,- € - Poznámka: 50% na účet OŠK Rudňany - na vedomie HK SOFZ
U. č. 2-6-2022/2023:DK SOFZ neprejednala podanie TJ Baník Poráč, pretože nie je vecne príslušná na jeho prejednanie - viď čl. 85 ods. 2 SP (DK SOFZ nie je riadiaci orgán súťaže !) // bez poplatku
U. č. 2-7-2022/2023:Maroš Sucheňák(R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (porušenie nariadenia ŠTK - nezaslanie podania cez ISSF systém ohľadom nedohraného súťažného stretnutia 1. kola VII. L medzi TJ Lokomotíva Margecany a ŠK Breznovica Letanovce) - DS: pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 2 týždne, podľa čl. 63 ods. 2 písm. a) DP od 23.8.2022 do 6.9.2022 // bez poplatku 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VII. liga: 2. kolo (28.08.2022 o 16:00)

Smižany - Prakovce (10:30) Revaj, Novotný, Uhrin, Švarc
Mníšek n/H - Helcmanovce Novotný, Revaj, Uhrin, Pavlík P.
Spartak Bystrany - Odorín Sucheňák, Slavkovský R., Barčák, Kunzo F.
Markušovce - Sp. Hrušov Cehuľa, Zekuciová, Koňak, Šofranko
Poráč - Margecany (29.08.2022) Zekucia, Harviščák, Šándor, Tkáčik

VIII. liga: 1. kolo (28.08.2022 o 16:00)
Hnilčík - SŠM Bystrany (27.08.2022) Sucheňák, Harviščák, Širila, Pavlík P.
Matejovce n/H - Iliašovce (10:30) Žiga T., Pekár, Pribulová, Kunzo F.
Sp. Tomášovce - Slovinky Pekár, Kalická, Švajka

U19: 1. kolo (27.08.2022)
Teplička - Gelnica (14:00) Šándor, Kavulič
Kluknava - Margecany (15:00) Kotrady (HP Margecany)
Rudňany - Helcmanovce (01.09.2022 o 15:30) Uhrin, Harviščák

U15 A: 2. kolo (27.08.2022 o 13:45)
Rudňany - Sp. Tomášovce (10:00) Žiga T., Takáč
SŠM Bystrany - Odorín (12:00) Baldovský, Pribulová
Iliašovce - Olcnava Zekuciová, Chudíček
Hrabušice - Slovinky (28.08.2022 o 13:15) Slavkovský R., Sucheňák
Markušovce - Sp. Hrušov (28.08.2022 o 13:30) Šándor, Šťastný

U11 A: 1. kolo (29.08.2022 o 10:00)
Ihr. Letanovce Širila, Nehyla D.
U11 B: 1. kolo (29.08.2022 o 10:00)
Ihr. Harichovce Pavlík J., Jartys
U11 C: 1. kolo (29.08.2022 o 10:00)
Ihr. Olcnava Harviščák, Perduľák

KR žiada OKŠ Spišský Hrušov o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 1. kola VII. Ligy medzi družstvami OKŠ Spišský Hrušov - TJ Družstevník Odorín.

Zmeny v obsadení R a DZ:
VII. liga: 2. kolo (28.08.2022 o 16:00)
Mníšek n/H - Helcmanovce Harviščák za Uhrina
Spartak Bystrany - Odorín Cehuľa za Sucheňáka
Markušovce - Sp. Hrušov Uhrin za Cehuľu

VIII. liga: 1. kolo (28.08.2022 o 16:00)
Hnilčík - SŠM Bystrany (27.08.2022) Pekár za Sucheňáka
Matejovce n/H - Iliašovce (10:30) Švajkaza Pekára
Sp. Tomášovce - Slovinky Tkáčik ako DZ

U15 A: 2. kolo (27.08.2022 o 13:45)
Iliašovce - Olcnava Šťastný za Chudíčka
Hrabušice - Slovinky (28.08.2022 o 13:15) Širila, Zekucia
Markušovce - Sp. Hrušov (28.08.2022 o 13:30) Chudíček za Šťastného

U11 A: 1. kolo (29.08.2022 o 10:00)
Ihr. Letanovce Šándorza Širilu
U11 C: 1. kolo (29.08.2022 o 10:00)
Ihr. Olcnava Revajza Harviščáka

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2383479