Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.37, 24.5.2022

Úradná správa SOFZ č.37

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 9.7.2022(sobota) o 10.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály OÚ v Rudňanoch. Pozvánky budú členom Riadnej Konferencie SOFZ zaslané elektronickou poštou.


ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VI. liga - 23. kolo: Hrabušice - Letanovce dňa 28.05.2022 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Letanovce 10€ - poplatok)
- U15 - A - 19. kolo: Iliašovce - Rudňany dňa 28.05.2022 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Rudňany 5€ - poplatok)
- U15 - A - 20. kolo: Letanovce - Bystrany dňa 03.06.2022 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku)
- U15 - B - 18. kolo: Kluknava - Gelnica dňa 27.05.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Kluknava 5€ - poplatok)
- U15 - B - 19. kolo: Helcmanovce - Mníšek n/H dňa 03.06.2022 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku)

2. ŠTK kontumuje:
- VI. liga - 22. kolo: Prakovce - SŠM Bystrany - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe podania OKŠ Spišský Hrušov cez ISSF zo dňa 22.05.2022 vyzýva klub Slovan FO Markušovce o predloženie originálu ostaršenia hráča Branislav Packo (ERP: 1406909) podľa SP čl. 46 bod 2 v termíne do 31.5.2022 pod hernými a disciplinárnymi dôsledkami.

4. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2021/2022 sa dňa 05.06.2022 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dva družstva z U15 - A po 19. kole a z U15 - B po 18. kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 21.05. - 22.05.2022.

6. ŠTK na základe podania OŠK Rudňany cez ISSF zo dňa 26.05.2022 ruší stretnutia OŠK Rudňany - U11 - A - 4. kolo, ktoré sa majú odohrať 28.05.2022 na HP v Letanovciach. 

DK SOFZ

U. č. 26-121-2021/2022: Patrik Žiga (1440245, TJ SŠM Bystrany; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 23.05.2022 // 5.- €
U. č. 26-122-2021/2022: Radoslav Lapšanský(1412172, TJ Družstevník Odorín; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestorochpodľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (podrazenie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP, od 23.05.2022 // 5.- €
U. č. 26-123-2021/2022: Štefan Žiga (1405587, TJ SŠM Bystrany; U15-A) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestorochpodľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (udretie protihráča do tváre otvorenou dlaňou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať,podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 23.05.2022 do 05.06.2022 // 5.- €
U. č. 26-124-2021/2022: Marián Jánošik (1199692, Slovan FO Markušovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.05.2022 // 10.- €
U. č. 26-125-2021/2022: Martin Mrovčák(1319816, Slovan FO Markušovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.05.2022 // 10.- €
U. č. 26-126-2021/2022: Marek Marcinko(1200562, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 23.05.2022 // 10.- €
U. č. 26-127-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ SŠM Bystrany: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 22. kola VI. L medzi FK Prakovce a TJ SŠM Bystrany) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k // 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka: 50 % pre FK Prakovce - na vedomie HK SOFZ
Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.
KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 23. kolo (29.05.2022 o 17:00)

Hrabušice - Letanovce (28.05.2022) Pekár, Magdoško
SŠM Bystrany - Margecany (10:30) Cehuľa, Čuj, Revaj, Tornay
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Čuj, Revaj, Zekucia, Tkáčik
Jamník - Odorín Kotrady, Cehuľa, Pekár, Kunzo F.
Chrasť n/H - Markušovce Novotný, Mužík, Hamráček, Pavlík P.
Sp. Hrušov - Prakovce Sucheňák, Uhrin, Lesňák, Švarc
Helcmanovce - Smižany Šofranko, Zekuciová, Pecha

VII. liga: 18. kolo (29.05.2022 o 17:00)
Matejovce n/H - Slovinky (28.05.2022 o 16:00) Čuj, Pavlík P.
Poráč - Hnilčík (28.05.2022) Sucheňák, Slavkovský, Tkáčik
Teplička „B" - Iliašovce (10:30) Žiga T., Šándor, Šofranko

U19 A: 18. kolo (28.05.2022 o 17:00)
Markušovce - Teplička Lesňák, Švajka
Rudňany - Spartak Bystrany (29.05.2022 o 10:30) Mužík, Širila

U19 B: 12. kolo (28.05.2022 o 17:00)
Helcmanovce - Margecany Pecha, Kalická
Kluknava - Nálepkovo Žiga T., Pribulová

U15 A: 19. kolo (28.05.2022 o 14:45)
Iliašovce - Rudňany (10:00) Cehuľa, Barčák
Hrabušice - Odorín Lesňák, Švajka
SŠM Bystrany - Markušovce Uhrin
Olcnava - Letanovce (29.5.2022 o 13:15) Zekuciová, Pecha
Slovinky - Sp. Tomášovce (01.06.2022 o 16:00) Uhrin

U15 B: 18. kolo (28.05.2022 o 14:45)
Kluknava - Gelnica (27.05.2022 o 16:30) Kotrady, Kalická
Nálepkovo - Helcmanovce Baldovský, Koňak
Mníšek n/H - V. Folkmar Pecha, Kalická
Margecany - Prakovce Žiga T., Pribulová

U11 A: 4. kolo (28.05.2022 o 10:00)
Ihr. Letanovce Pavlík J., Klinga

KR berie na vedomie pochvalu FK Slovan Helcmanovce na R Cehuľa, AR Lesňák, DZTkáčikzo stretnutia 22. kola VI. ligy medzi družstvami TJ Lokomotíva Margecany - FK Slovan Helcmanovce.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2459873