Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.30, 5.4.2022

Úradná správa SOFZ č.30

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

U19 - B - 9. kolo: Gelnica - Helcmanovce dňa 08.05.2022 o 13:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - PT Gelnica - Ľubica (bez poplatku).

U19 - B - 15. kolo: Gelnica - Kluknava dňa 19.06.2022 o 13:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím V. ligy - PT Gelnica - Veľká Lomnica (bez poplatku).

U15 - A - 18. kolo: Letanovce - Slovinky dňa 22.05.2022 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

U15 - B - 12. kolo: Kluknava - Veľký Folkmar dňa 09.04.2022 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (bez poplatku).

U15 - A - 12. kolo: Rudňany - Markušovce dňa 09.04.2022 o 10:00 hod. na HP v Markušovciach. Dôvod: vzájomná dohoda klubov (Rudňany - 5€ poplatok). 

2. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 02. - 03.04.2022.

DK SOFZ

U. č. 19-80-2021/2022: Róbert Hodák(1232776, TJ Štart Hrabušice; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 4.4.2022 // 10.- €

U. č. 19-81-2021/2022: DK SOFZ dôrazne upozorňuje R a DZ na dôsledné dodržiavanie RS/A/8/d - povinnosť zadávať podanie na DK SOFZ pri tam uvedených situáciách, ktoré majú za následok začatie disciplinárneho konania - v prípade nedodržania tohto postupubudú voči R, príp. aj DZ vyvodené disciplinárne následky.

U. č. 19-82-2021/2022: Oliver Dulák (1218716, OŠK Teplička; JAKO V. liga Podtatranská dospelí VsFZ)-poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (porušenie princípov a ustanovení Stanov SFZ - porušenie princípu slušnosti, ktorého sa mal previnilec dopustiť ako divák tým, že sa mal správať hrubo nešportovo tak, že na stretnutí 15. kola VI. Ligy dospelých medzi FK Markušovce a FK Odorín v 70 min. stretnutia mal vbehnúť na HP a behať smerom ku lavičke hostí a potom mal behať späť) - DK SOFZ z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti postupuje správu DZ ako podnet na začatie disciplinárneho konania (čl. 71 ods. 3 písm. a/ DP) proti hore označenému previnilcovi zaradeného na súpisku družstva dospelých OŠK Teplička pre podozrenie zo spáchania vyššie citovaného disciplinárneho previnenia DK VsFZ ako orgánu príslušnému na konanie (čl. 68 ods. 3 DP).
Príloha:
- správa DZ
Na vedomie:
1/ Sekretár VsFZ
2/ DK VsFZ

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok. 

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 16. kolo (10.04.2022 o 15:30)

Letanovce - Margecany (10:30) Šofranko, Kerecman, Dulovič, Kunzo F.
Hrabušice - Helcmanovce (10:30) Novotný, Hamráček, Mužík, Tornay
Spartak Bystrany - Markušovce Pekár, Mužík, Kunzo F.
Odorín - Prakovce Sucheňák, Šándor,
Mníšek n/H - Smižany Cehuľa, Zekuciová, Harviščák, Pavlík P.
Jamník - SŠM Bystrany Hamráček, Lesňák, Švarc
Chrasť n/H - Sp. Hrušov Čuj, Uhrin, Vietoris, Tkáčik

U15 A: 12. kolo (09.04.2022 o 13:15)
Rudňany - Markušovce (10:00) Lesňák, Mužík
Iliašovce - Sp. Tomášovce Kerecman, Pavlík J.
SŠM Bystrany - Olcnava Vietoris, Šofranko
Jamník - Letanovce (10.04.2022) Šándor
Hrabušice - Slovinky (10.04.2022) Slavkovský
U15 B:
Kluknava - V. Folkmar (14:00) Žiga T., Šándor

KR berie na vedomie pochvalu od Slovan FO Markušovce na R Novotného zo zápasu 15. kola VI. Ligy medzi družstvami Slovan FO Markušovce - TJ Družstevník Odorín.

KR žiada o zaslanie videozáznamu FK Slovan Helcmanovce zo stretnutia 15. kola VI. Ligy medzi družstvami FK Slovan Helcmanovce - OTJ Jamník.

KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ:
VI. liga: 16. kolo (10.04.2022 o 15:30)

Odorín - Prakovce Zekucia ako AR2
 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2460507